רכזי נגישות במוסדות אקדמיים

מרכזת

ד"ר שרונה אליאס מרכוס

המכללה האקדמית בית ברל

גב’ אילת גופר/ אורנים- המכללה האקדמית לחינוך (ריכזה את פורום רכזי נגישות בשנים תשע”פ- תשפ”א)

מבוא

בשנים האחרונות, בעקבות הכנסת תקנות נגישות למוסדות האקדמיים, נוצר תפקיד חדש – רכזי נגישות, וכיום כמעט בכל מוסד יש רכז/ת נגישות. המוסדות נבדלים ביניהם במודלים השונים ובהגדרת התפקיד, בתחומי העיסוק ובגורם הממונה על התחום. הפורום פועל משנת 2017 מתוך צורך ללוות את ההתפתחות המקצועית של פרופסיה חדשה זו במוסדות האקדמיים: במכללות ובאוניברסיטאות. נוסף על כך, הפורום חותר ליצירת ממשקי עבודה אפקטיביים ומקדמים עם גורמים פנים-אקדמיים וחוץ-אקדמיים, ופועל להרחבת המודעות והפעילות המשותפת של כלל הגורמים.

מטרות הפורום

 • יצירת מפגש ושיח בין רכזי נגישות חדשים לוותיקים יותר, אלה המתמקדים בהנגשה פרטנית ואלה המתמקדים בהנגשה מוסדית.
 • גיבוש נוהלי עבודה.
 • דיון בסוגיות מקצועיות הקשורות לתהליכי הנגשה במוסד.
 • יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם גופים נוספים העוסקים בתחום רחב זה, וחיזוק הרצף ביניהם.

יעדים לשנת הלימודים תשפ”ב

 • לגבש חזון פרופסיונלי ועקרונות בסיס לעבודת רכז/ת הנגישות בהיבטים שונים של התפקיד, ברמה המוסדית וברמה הפרטנית, לרבות למידה מהנעשה בעולם benchmarking)) בנושא הנגישות האקדמית. זאת באמצעות למידה ופיתוח שלנו במהלך מפגשי הפורום, למידה משותפת עם פורום מרכזי תמיכה, ממשקי למידה עם נציבות שוויון, המרכז הארצי למדידה והערכה ופורום הדיקנים.
 • להמשיך בפיתוח כלים ואמצעים למתן התאמות נגישות פרטניות על פי לקות ומצב בריאות-חולי בהתייחס ללמידה אקדמית בעידן החדש (למידה פנים אל פנים ולמידה מתוקשבת). זאת באמצעות למידה ופיתוח שלנו במהלך מפגשי הפורום, העמקת הידע בדבר טכנולוגיה מסייעת ולמידה אקדמית בעולם דיגיטלי בעזרת מומחי תוכן.
 • לפתח אורחות ושיטות עבודה לגיוס שותפים מקרב הסגל המנהלי והאקדמי לתהליך ההנגשה בקמפוס. זאת באמצעות למידה ופיתוח שלנו במהלך מפגשי הפורום, למידה משותפת עם פורום מרכזי תמיכה, ממשקי למידה עם פורום מרכזי קידום הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה בישראל, ופורום הדיקנים.
 • להעמיק ולהתמקצע באיתור צרכים ובהתאמת מענים של הנגשה לאוכלוסיות ייעודיות עם מוגבלות מורכבת – קוגניטיבית/חושית/נפשית. זאת באמצעות למידה ופיתוח שלנו במהלך מפגשי הפורום, ממשקי למידה עם גורמי הטיפול והתמיכה הפנים-ארגוניים בהשכלה הגבוהה בישראל (היחידות בפסיכולוגיות בקמפוסים), והחוץ-ארגוניים (דוגמת חברת נת”ן לשיקום בקהילה של נפגעי נפש, מטעם משרד הבריאות).

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

 • גיבוש חזון פרופסיונלי ועקרונות בסיס לעבודת רכז/ת הנגישות בהיבטים שונים של התפקיד – ברמה המוסדית וברמה הפרטנית, לרבות למידה מהנעשה בעולם benchmarking)) בנושא הנגישות האקדמית.
 • פיתוח כלים ואמצעים למתן התאמות נגישות פרטניות על פי לקות ומצב בריאות-חולי בהתייחס ללמידה אקדמית בעידן החדש (למידה פנים אל פנים ולמידה מתוקשבת).
 • פיתוח אורחות ושיטות עבודה לגיוס שותפים מקרב הסגל המנהלי והאקדמי לתהליך ההנגשה בקמפוס.
 • העמקה והתמקצעות באיתור צרכים ובהתאמת מענים של הנגשה לאוכלוסיות ייעודיות עם מוגבלויות מורכבת – קוגניטיבית/חושית/נפשית.

 

סיכומים משנים קודמות