פורום ראשי החוגים להוראת האנגלית

מרכזת

ד"ר לובה אוסטריצקי, ד"ר שירה פרבי

מבוא

תוכניות להכשרת מורים להוראת אנגלית במכללות להוראה עוברות ממתכונת "חוג" למתכונת "מסלול". ההבדל המהותי בין יחידות ארגוניות אלה הוא הכללת ההתנסות המעשית תחת ראש היחידה. בהלימה למתווה ודמני-ענבר, גם מסלול רב-גילי להוראת אנגלית משקף את העיקרון הרביעי של המתווה: "תוכנית הכשרה להוראה המתאפיינת בלכידות ובשילוב בין רכיבי ליבת ההכשרה בתחומי הדיסציפלינה, החינוך, ההוראה וההכשרה הקלינית". בעקבות הטמעת המתווה החדש משתנות גם ההגדרה והתפיסה של התפקיד – מראשי חוגים לראשי מסלולים.

מכיוון שכל המוסדות האקדמיים נדרשים ליישם את מתווה ההוראה בשנתיים הקרובות, ראשי החוגים לאנגלית המשתתפים בפורום עוסקים בסוגיות דומות. לדעתנו, כולם יוכלו לתרום מניסיונם כדי לגבש מודלים לשילוב בין הידע התאורטי בתחום האנגלית והוראתה לבין המיומנויות הדידקטיות הנדרשות ליישומו בשדה, וכן לגיבוש תוכנית קוהרנטית להכשרה רב-גילית.

גם מוסדות שכבר פועלים במתכונת של מסלול רב-גילי יוכלו לתרום ולהיתרם מדיון משותף בסוגיות אלה: כיצד ניתן לשלב בקורסים בחוג בין התאוריה לשדה? כיצד ליצור שיתוף ידע ומידע בין המרצים למדריכות הפדגוגיות, ובין המדריכות ביסודי למדריכות בעל-יסודי?

מטרות הפורום

  • גיבוש תפיסת התפקיד "ראש מסלול רב-גילי" במעגלי השפעה: מנהלה, מרצי החוג, המדריכים הפדגוגיים, הסטודנטים, הקשרים עם בתי הספר המכשירים, קהילות הלמידה.
  • פיתוח מנגנונים לעידוד ולשיתוף ידע ומידע בין המרצים הדיסציפלינריים למדריכות הפדגוגיות, ובין ההכשרה להוראה בבית הספר היסודי להכשרה בבית הספר העל-יסודי, וממשקים עם מסלולים מקבילים.
  • עידוד ראשי החוגים במוסדות המכשירים להשתתפות בפגישות הפורום, והגדלת המוטיבציה להשתתפות.

תוצר מתוכנן בתשפ"ג

מסמך המציג את תפיסת תפקידו של ראש מסלול רב-גילי להוראת אנגלית במתכונת חד-חוגית, בהתייחסות לשני היבטים מרכזיים: (1) שילוב בין הכשרה עיונית למעשית, מעבר מיסודי לעל-יסודי ; (2) למידת ההשפעה והקשר בין ראשי תוכניות הכשרה לפיקוח על הוראת האנגלית במשרד החינוך.

תיקוף: חתימה על המסמך והתחייבות ליישומו.

יישום: האם לכל עיקרון תאורטי מתלווה מודל פרגמטי מפורט המאפשר ליישם אותו בשטח, בהתאמה לכל מוסד?

עדכניות: התייחסות לתוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך להוראת אנגלית, ולהוראה במאה ה-21 בכלל.

 

סיכומים משנים קודמות