אתיקה ומשמעת במוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרת מורים

מרכזת

ד"ר ניבי אריאלי

עו"ד, המכללה האקדמית לחינוך, אורנים

מבוא

אתיקה של תחומי עשיה אנושית, הקרויה בספרות "אתיקה מעשית" או "אתיקה מקצועית", עוסקת בכללים ובפעולות המהווים את ה"עשייה טובה" בתחום עיסוק כלשהו. ככל קודקס, גם לזה של האתיקה בתחומי העיסוק מתלוות סנקציות; עניין זה מביא לא אחת לטשטוש גבולות בין תקנון אתיקה לתקנון משמעת של גופים וארגונים.

טשטוש גבולות זה מקבל משמעות מיוחדת באקדמיה, ובמיוחד באקדמיה העוסקת בחינוך, משתי סיבות עיקריות: האחת – מרכזיות הקולגיאליות כערך האקדמיה, לדוגמה בבחירת בעלי תפקידים, מתן משרת קביעות בחלק מהמוסדות ותהליכי שיפוט בכתבי עת. האחרת – היות "ההתנהגות הראויה" יעד של עצם העיסוק הממוסד בחינוך.

שני אלה עומדים לעת הזאת במבחן, עם החלפתם ההדרגתית של מנגנונים קולגיאליים באקדמיה במנגנונים הירארכיים, ועם חדירת מנגנוני שוק למערכות המסדירות את האקדמיה.

בחינת ההתנהגות האתית, ההתבוננות בחילופין בין כללי אתיקה לדין משמעתי באקדמיה, על רקע השינויים הללו – היא מבחן ואתגר, והיא שעומדת במרכז העיסוק של הפורום.

מטרות הפורום

  • ליבון ובירור של מושג האתיקה במוסד האקדמי; בירור האבחנות וההפרדות בין האתיקה לבין המשמעת, על יסוד ידע שקיים בתחום ובסיוע מושגי המפתח המשמשים בכתיבה ובדיון אודותיו.
  • סיוע לבעלי תפקידי ניהול בדרגי הביניים במוסדות האקדמיים בהתנהלות בסוגיות משמעת ואתיקה, מול כפיפים ומול סטודנטים, באמצעות בחינה של מקרים שיביאו המשתתפים להתלבטות משותפת עם עמיתיהם ממוסדות שונים.
  • הפקת נייר עמדה שעשוי לשמש גופים אקדמיים בקובעם תקנונים בנושאי אתיקה ובנושאי משמעת.

סיכומים משנים קודמות