פורום הכלה והשתלבות: תוכניות בהכשרת מורים

מרכזות

ד"ר אביבה בר ניר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר יעל קמחי

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

בשנת 2018 חוקק תיקון לחוק החינוך המיוחד בנושא הכלה והשתלבות, ונקבעו כללים חדשים שלאורם בתי הספר בישראל נערכים לעבודה בכיתות הטרוגניות, כולל תלמידים עם צרכים מיוחדים. פרח ההוראה העתידי צריך להיות מוכשר למשימות הנדרשות ממנו בעידן זה. לפיכך המכללות להוראה, המכשירות את פרחי ההוראה, צריכות להיות ערוכות בנושא הכלה והשתלבות כחלק מתוכנית ההכשרה. ההיערכות כוללת בניית מודלים אפשריים בהכשרה מעשית ותאורטית כאחד, ופיתוח מקצועי של צוותי המדריכים והמרצים. במסגרת המתווה החדש אפשר יהיה לערוך שינויים בתוכניות ההכשרה, לאור ההמלצות שיעלו בפורום זה.

מטרות הפורום

הפורום קם במטרה לטייב את הכשרת המורים בהתאם לתיקון חוק החינוך המיוחד. תפקיד הפורום הוא לבנות דגמים אחדים לשילוב הנושא בתוכנית הלימודים, בהלימה למתווה ההכשרה הקיים ולזה הנמצא בתהליכי אישור.

בשנתיים האחרונות עסק הפורום בתהליכים של היכרות עם הנושא, הרחבת הידע והבניית תהליכי הטמעה במוסדות בעקבות דוח המחקר (קמחי ובר ניר, 2021), ושקד על פיתוח מסמך עקרונות ליישום ומחוון לכל המוסדות האקדמיים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

בפורום יפותחו דגמים להטמעת חינוך מכיל וליישומם. כן יגובשו מודלים לפיתוח מקצועי של מורי מורים לצורך הובלת השינוי במוסדות האקדמיים.

סיכומים משנים קודמות