פורום הכלה והשתלבות: תוכניות בהכשרת מורים

מרכזות

ד"ר אביבה בר ניר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר יעל קמחי

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

בשנת 2018 חוקק תיקון לחוק החינוך המיוחד בנושא הכלה והשתלבות, ונקבעו כללים חדשים שלאורם בתי הספר בישראל נערכים לעבודה בכיתות הטרוגניות, כולל תלמידים עם צרכים מיוחדים. פרח ההוראה העתידי צריך להיות מוכשר למשימות הנדרשות ממנו בעידן זה. לפיכך המכללות להוראה, המכשירות את פרחי ההוראה, צריכות להיות ערוכות בנושא הכלה והשתלבות כחלק מתוכנית ההכשרה. ההיערכות כוללת בניית מודלים אפשריים בהכשרה מעשית ותאורטית כאחד, ופיתוח מקצועי של צוותי המדריכים והמרצים. במסגרת המתווה החדש יתאפשר לערוך שינויים בתוכניות ההכשרה לאור ההמלצות שיעלו בפורום זה.

מטרות הפורום

הפורום קם במטרה לטייב את הכשרת המורים בהתאם לתיקון חוק החינוך המיוחד. תפקיד הפורום הוא לבנות דגמים אחדים לשילוב הנושא בתוכנית הלימודים, בהלימה למתווה ההכשרה הקיים ולזה שנמצא בתהליכי אישור.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”א

בשנה הבאה הפורום ימשיך בבניית התכנים ובגיבוש דרכי הפעולה במכללות השונות, כדי לטייב את החינוך המכיל כחלק מהכשרת המורים במוסדות החינוך, לאור תיקון לחוק החינוך המיוחד.

הפורום יגבש מדיניות, ייצר המלצות ויתמוך בהפעלת ההכשרה לחינוך מכיל במוסדות האקדמיים. כמו כן, אנו שואפים לייצר מאגר ידע משותף במהלך התהליך בפורום

סיכומים משנים קודמות