מכללה מקדמת בריאות

מרכזת

ד"ר עירית חוף נהור

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

בעידן הנוכחי גוברת ההכרה בצורך לקדם את בריאות הציבור כדי למנוע תחלואה ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה (Green & Tones, 2010; WHO, 1986). ביוני 2012 הוגדר במשרד החינוך נושא אורח החיים הבריא כיעד משרדי ארוך טווח. בהתאם ליעד זה הפיקוח על הבריאות פועל להובלת שינוי מקיף לקידום בריאות התלמידים במערכת החינוך בגילים השונים ובהתאמה מלאה לכל המגזרים והזרמים.

המכללות לחינוך הן מסגרות מתאימות ביותר לחינוך לאורח חיים בריא ולהטמעת תרבות מקדמת בריאות. מרבית הסטודנטים מגיעים לרכוש השכלה גבוהה בשלב שבו הם מעצבים את אישיותם כאנשים בוגרים ועצמאיים. לכן למוסד להשכלה גבוהה יש השפעה משמעותית על התפתחותם האישית והחברתית ועל החברה שהם חיים בה. מכללה שתדגים סביבה מקדמת בריאות תזמן לסטודנטים ולסגל הזדמנות לרכוש ידע, עמדות ומיומנויות שיוכלו לשפר את איכות חייהם (Dooris & Martin, 2002; Green & Tones, 2010; Xiangyang et al., 2003). עבור המכללות לחינוך, קידום בריאות הוא אתגר חשוב בהכשרת מחנכי העתיד. מסגרת זו תתרום לעיצוב דמותם החינוכית של הסטודנטים פרחי ההוראה (Pre-Service) כמורים-מחנכים מובילים אשר ישפיעו על אימוץ של אורח חיים פעיל ובריא בקרב תלמידיהם כסוכני שינוי, ובאמצעותם גם על מעגלי המשפחה, הקהילה והחברה כולה (Dooris & Doherty, 2010).

מטרות הפורום

 • הובלה של שינוי באקדמיה בכלל ובמכללות לחינוך בפרט לקראת הפיכתן למסגרות מקדמות בריאות כחלק מהותי מההוויה החינוכית, לרווחת כלל באי המכללה.
 • הצבת נושא הבריאות בקדמת הבמה ועידוד השתתפות פעילה של הנהלת המכללות לחינוך בארץ בהובלת התהליך של קידום הבריאות במכללות כחלק מהחזון, מתוכנית העבודה השנתית ומהמיתוג שלהן.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

 • המשך ההרחבה של מספר המכללות המשתתפות בצוות החשיבה, וביסוס ההכרה במכללה מקדמת בריאות.
 • גיוס של מכללות חלוצות במגזר החרדי, ומכללות נוספות במגזר הערבי.
 • גיוס של מוסדות אקדמיים נוספים, שאינם בהכרח מכללות לחינוך.
 • ביצוע מחקר ההערכה המשותף: העברת השאלון, עיבוד סטטיסטי, ופרסום בכתב עת מוביל בתחום.
 • מתן במה נרחבת ופרסום של הפורום באופן ממוקד בקרב מכללות לחינוך ברחבי הארץ.
 • מעקב אחר המשך הביסוס וההטמעה של כוכבי הבריאות בקרב מכללות שכבר קיבלו הכרה בשנת הלימודים תשע"ט.
 • קידום שאלון ידע מקוון נושא פרסים לסטודנטים וסגלים, המשותף למכללות החברות בפורום.
 • שילוב של כמה שיעורי הוראה שיוקדשו לנושאי בריאות במסגרת ההכשרה של סטודנטיות בשיעורי ההתנסות בבתי הספר, בקרב המכללות המוכרות כמקדמות בריאות.
 • בניית מאגר משותף של מערכי שיעור לפי נושאי הבריאות בהתאם לימי בריאות ייעודיים בינלאומיים (נספח 7).
 • הענקה של תעודת "מוביל בריאות" לסטודנטים בוגרים במסלול מדעים, נוסף על תעודת ההוראה.

סיכומים משנים קודמות