דרגות קידום ופיתוח פרופסיונלי

מרכזת

ד"ר סיגל חן

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

הפורום משמש פלטפורמה לקידום שיח עמיתים ולמידה בהקשר של פיתוח פרופסיונלי למורים. כגוף ארצי אנו מטפחים עשייה חינוכית מתוך צורך השעה, ומנהלים שיח ייחודי הכורך את הפן האקדמי, קובעי מדיניות והפן הפרקטי (שכן כולנו אנשים שרוצים להשפיע), כדי לקדם ולתת מענה פדגוגי מיטבי. התהליך כולל גיבוש יעדים כלל-מערכתיים וקידום מטרות משותפות. החיבור עצמו מהווה פלטפורמה ללמידה משותפת של בעלי תפקידים אשר באים ממסגרות שונות של פיתוח מקצועי, חושף את משתתפי הפורום לגישות שונות ומאפשר את הרחבת שדה השיח בפיתוח המקצועי.

מטרות הפורום

  • הרחבה והעמקה של הקשר עם משרד החינוך, ויצירת דיאלוג שיתופי עם בעלי עניין ממשרד החינוך בכלל, ועם אגף א' לפיתוח מקצועי בפרט.
  • יצירת ידע, תוך גיבוש עמדות, מחויבות ומעורבות בנוגע לכיווני התפתחות בפיתוח המקצועי בישראל, ששותפים להם אנשי אקדמיה ואנשי משרד חינוך.
  • שיתוף פעולה בין השותפים להובלת תוכניות לפיתוח המקצועי ולחשיבה המערכתית.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • הרחבה והעמקה של הקשר עם גורמים ממשרד החינוך ויצירת דיאלוג שיתופי עם קובעי המדיניות.
  • אפשרות להזמנה של מובילי החינוך ברשויות כדי ליצור שיח משותף, במטרה לקדם את הפיתוח הפרופסיונלי.
  • המשך ביסוסה של למידת עמיתים בנוגע לשיפור העשייה המקצועית בפיתוח המקצועי.
  • סדנאות ולמידת עמיתים, ושיתוף בידע ובתובנות.
  • התעדכנות במחקר העדכני בתחום הפיתוח המקצועי.
  • יצירת מסגרת לכתיבה אקדמית משותפת במטרה להשפיע על קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות.
  • הפצת הידע בנושא הפיתוח הפרופסיונלי באמצעות השתתפות בכנסים וימי עיון ארציים.

סיכומים משנים קודמות

בתשע"ו היה איחוד של פורום לפיתוח פרופסיונלי ופורום דרגות קידום (דרגות 7 – 9)

פורום דרגות קידום: סיכומים משנים קודמות