לשון עברית

מרכזת

ד"ר אושרי זיגלבוים

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

פרופ’ ברוריה מרגולין / מכללת לוינסקי לחינוך, ריכזה את הפורום לשון בשנים- תשע”ד- תשפ”א.

מבוא

מטרת העל של הפורום היא להעלות את קרנם של מקצוע הלשון העברית בכלל, ושל תחום לימודי היסוד בלשון בפרט, במוסדות להכשרת מורים. 

מטרות הפורום

  • ליצור פורום אקטיביסטי הפועל למען חיזוק מעמד הלשון העברית והוראתה במוסדות להכשרת מורים.
  • לקדם יוזמות משותפות בתחום הוראת הלשון.
  • לדון בקשיים העולים עקב ההטרוגניות של הסטודנטים, תוך שימת דגש על פערים חברתיים בין מרכז לפריפריה ובין מגזרים בחברה הישראלית. 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

כמחצית ממפגשי הפורום יוקדשו לעבודת צוות, במטרה לבנות סילבוסים משותפים לקורסים השונים של לימודי היסוד. בתחילה תינתן הרצאה בנושא מיו”ר ועדת המקצוע, ויוצגו סילבוסים לדוגמה הקיימים במוסדות השונים. בהמשך, באמצעות עבודה בצוותי חשיבה, ייבנו שלושה סילבוסים (לפי רמות 6-4-2).

כמחצית ממפגשי הפורום יוקדשו להרצאות ולדיון בנוגע לשילוב הסטודנטים הערבים בלימודי הלשון. לאחר הרצאות של מומחים בתחום, תגובש תוכנית פעולה לטיפול בנושא בוער זה.

בד בבד יפעל הפורום למניעת הפגיעה בתחום לימודי היסוד בעקבות החלת המתווה החדש של המל”ג. לשם כך יוקם ועד פעולה שיהיה מעורה בהתרחשויות וישתף את הפורום בפועלו.

 

 

סיכומים משנים קודמות