פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים

ד"ר זהבה ברקני

סמינר הקיבוצים מכללה לחינוך טכנולוגיה ואומנויות

מועין פחראלדין

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

ריכזו את הפורום בשנת תש"ף

ד"ר אריאלה בארי בן ישי

המכללה האקדמית בית ברל

מר וליד מולא

אורנים-המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

בחברה ההטרוגנית שלנו, מרובת הקבוצות והזהויות, מתקיימים יחסים מורכבים בין קבוצות שונות. יחסים אלו מתוחים לעיתים ומלווים בעוינות ואף בנתק, והקשר או השיח בין הקבוצות הוא לרוב מועט. המפגש השוויוני הראשון בין אנשים השייכים לחברות שונות מתרחש לעיתים באקדמיה. סטודנטיות וסטודנטים מעדות ומעמים שונים הלומדים יחד על ספסל הלימודים אינם חווים חוויה זהה בלימודים, ולעיתים קרובות גם חברי הסגל מתקשים בהוראה בכיתה הטרוגנית תרבותית, ואינם מורגלים בשיח פתוח על סוגיות חברתיות ופוליטיות קונפליקטואליות המעסיקות את החברה. כך העשייה החינוכית האקדמית מחמיצה הזדמנות לייצר חוויית למידה רב-תרבותית משמעותית שבה הסטודנטים יכולים לתרום ולהיתרם.

מטרות הפורום

  • ליצור מפגש בין פעילים ופעילות באקדמיה המקדמים חיים משותפים בין אוכלוסיות וחברות שונות ומגוונות במכללות ובאוניברסיטאות בארץ. הכוונה בעיקר לשיפור היחסים בין קבוצות מגדר, לאום, עדה, נטייה מינית ועוד; יהודים, ערבים, פריפריה, מרכז, דתיים, חילונים, יהודים מהעדה האתיופית וכאלו שאינם, בעלי מוגבלות, ואנשים בעלי זהויות שונות בתוך כל אחת מהחברות.
  • לעודד ולתת אפשרות להחלפת מידע, להתייעצות ולהעשרה הדדית; להעלות דילמות משותפות וייחודיות; לשתף במה שנעשה בכל מוסד חינוכי ולחפש דרכים לשפר את העשייה.
  • לקיים למידה תאורטית וחווייתית על התחום; להרחיב את רפרטואר הכלים, הגישות ותפיסות העולם של מי שפועלים לקידום חברה משותפת בשוויון במכללה.
  • ליצור ידע חדש, פרי ההמשגה של העשייה הייחודית והמשותפת באקדמיה לקידום חברה משותפת – בקורסים, בקרב הסגל האקדמי והמנהלי, וביחסים בין סטודנטיות וסטודנטים בקמפוס ובחברה.

למצוא פלטפורמה משותפת למכללות ולמשרד החינוך שתשמש לחיזוק העשייה החינוכית המקומית והארצית המכוונת לקידום הנגשה שוויונית וחברה משותפת בקמפוס ובחברה, ולפיתוח מדיניות משותפת להכשרת מורים בנושא חיים משותפים בחברה הישראלית. 

סיכומים משנים קודמות