מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה

מרכזת

ד"ר ראיד מועלם

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר יעל אוסטר / המכללה האקדמית הרצוג, ריכזה את פורום מדעים בשנים- תשע"ד- תשפ"א

מבוא  

המדע והטכנולוגיה מהווים רכיב מרכזי בתרבות האנושית ובמציאות היום-יומית, ויש להם השפעה ניכרת על קיומם והתפתחותם של האדם והחברה בעולם המודרני (משרד החינוך, 2016). למורים המלמדים את מקצוע המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים יש תפקיד מרכזי בפיתוח אוריינות מדעית ובהנחלת החשיבה המדעית-טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים, נוסף על פיתוח ערכים, עמדות, והתנהגויות חיוביות כלפי הטבע והסביבה. הוראת המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים היא גם בסיס חיוני ללימודים בחטיבת הבינים ובתיכון. על כן, הכשרת מורים איכותיים להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה, מהגן ועד יסודי, היא המנוף העיקרי לבניית הון אנושי איכותי להמשך התפתחותה של המדינה כמדינת סטארט-אפ מובילה בעולם. מכאן הצורך להמשיך ולפתח במכללות צוות מוביל, שחבריו מופקדים על הכשרתם של פרחי ההוראה לתחום המדע והטכנולוגיה.

בשנים האחרונות חלה שחיקה במעמדו של מורה המדעים והטכנולוגיה בארץ בבתי ספר יסודיים. מסמך מתנ"ה, כפי שהוא מנוסח כיום, מאפשר לכל מורה, גם למי שלא הוכשר במדעים כלל, ללמד מדעים בכיתות א-ו. עקב כך, מעמדו של מורה המדעים בבית הספר נפגע, ולמעשה הוא אינו מתוגמל כלל על השקעתו בלימודי המדעים במהלך הכשרתו. זאת ועוד, המורה למדעים אינו זוכה לקדימות ולבלעדיות בהוראת המקצוע שלמד. התוצאה היא, כמובן, ירידה באיכות ההוראה והנצחת המחסור במורי המדעים ביסודי (מבקר המדינה, 2019). מפגשי הפורום דנו בהשלכות אלו, ושקדו על פיתוח מסמכי עמדה בנושא מקצוע המדעים, חשיבותו ומעמדו של מורה המדעים, ותהליכי ההכשרה הראויים במכללות.

מטרות הפורום

 • דיון במחסור במורים למדעים בישראל ובדרכים לגיוס מועמדים למכללות ללמידת המקצוע מדע וטכנולוגיה, והצעת פתרונות.
 • דיון עם מומחים בתחום בנושאים חינוך לאקלים, אתגרי הבריאות, חדשנות דיגיטלית בחינוך – קמפוס IL והוראה בגישת STEM, והטמעתם בתוכניות הכשרת מורים, בתיאום עם אנשי מקצוע ועם משרד החינוך.
 • דיון בהטמעת תוכנית ג.פ.ן בבתי הספר, והשפעת התוכנית על הוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה, בתיאום מערכתי.
 • הובלת תהליכי החקר בבתי ספר בשיתוף עם הפיקוח, וארגון ימי עיון במשותף.
 • דיון בדוח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה, והמלצות על דרכים להטמעתן.
 • המשך המאמץ לביצוע עבודה מערכתית שמטרתה להגביר את המודעות הציבורית לחשיבותו של החינוך המדעי טכנולוגי בכל שכבות הגיל ואת התמיכה בו, בתיאום עם משרד החינוך.
 • גיבוש מסמכי עמדה והמלצות למכללות בנושאים הקשורים להטמעת יישום תוכנית STEM, וכן תוכנית חינוך אקלים בתוכנית ההכשרה במכללות.

­­­­מסמכים ותוצרים שפותחו בפורום בתשפ"ב

 • מסמך: מעמדם של המקצוע מדע וטכנולוגיה ושל המורים למדעים בבתי הספר היסודיים בישראל. המסמך נשלח למנכ"לית משרד החינוך ולפיקוח.
 • מכתב: התייחסות לדוח הוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה בנושא מדע וטכנולוגיה. הוגש לד"ר רבקה ודמני ופרופ' עפרה ענבר, יושבות ראש הוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה, וכן נשלח לכל הפיקוח.

תוצר מתוכנן בתשפ"ג

 • מסמכי עמדה בנושא חינוך אקלים ודרכי הטמעתו בהכשרת מורים במוסדות המכשירים.
 • מסמכי עמדה בנושא מודל לקורסים בגישת STEM והכשרת מורים להוראה בגישת STEM בבתי ספר, ושילוב גופים דוגמת מרכזי מדעים, תעשייה וכד'.
 • דוח השוואתי על הוראת מדע וטכנולוגיה במדינותOECD ובארץ.
 • מסמך מסכם – תובנות ועדת המל"ג לבחינת הכשרת מורי המדעים והטכנולוגיה במכללות.

סיכומים משנים קודמות