מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה

מרכזת

ד"ר ראיד מועלם

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

ד”ר יעל אוסטר / המכללה האקדמית הרצוג, ריכזה את פורום מדעים בשנים- תשע”ד- תשפ”א

מבוא

המדע והטכנולוגיה הם רכיב מרכזי בתרבות האנושית ובמציאות היום-יומית, ויש להם השפעה חשובה על קיומם והתפתחותם של האדם והחברה בעולם המודרני (משרד החינוך, 2016). המורים המלמדים את מקצוע המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ממלאים תפקיד מרכזי בפיתוח אוריינות מדעית ובהנחלת החשיבה המדעית-טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים, לצד פיתוח ערכים, עמדות, והתנהגויות חיוביות כלפי הטבע והסביבה. הוראת המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים היא גם בסיס חיוני ללימודים בחטיבת הבינים ובתיכון. על כן, הכשרת מורים איכותיים להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה, מהגן ועד יסודי, היא המנוף העיקרי לבניית הון אנושי איכותי שיאפשר את המשך התפתחותה של ישראל כמדינת סטארט-אפ מובילה בעולם. מכאן הצורך בהמשך הפיתוח של צוות מוביל במכללות המופקדות על הכשרת פרחי ההוראה לתחום המדע והטכנולוגיה.  

מסמך מיומנויות דמות הבוגר 2030 מדגיש את המיומנויות הקוגניטיביות תוך התייחסות משמעותית לאורינות מדעית וחשיבה ביקורתית ויצירתית (משרד החינוך, 2020). פיתוח של מיומנויות ואוריינות מדעית מעצים את היכולת הכללית הנרכשת בלימוד המדעי, ואימון וביצוע של תהליכי חקר תומכים ומנחים תהליכי חשיבה, למידה והתפתחות התלמידים. הדבר מקבל ביטוי חשוב בגיל היסודי, שבו התלמיד נחשף לפרקטיקה, לחוויות ולהתנסות הבית-ספרית. זוהי התקופה הקריטית והרגישה ביותר לבניית התשתית והארכיטקטורה המוחית אשר יעצבו את הפוטנציאל האינטלקטואלי של התלמיד ואת דמותו החינוכית, החברתית, ההתנהגותית והבריאותית. על כן יש להפוך את הפירמידה ולהשקיע בגיל הרך והיסודי, ובד בבד בהכשרה של מורי מדעים איכותיים שיובילו תהליכי התפתחות מוחית המבוססים על חקר ועל חשיבה ביקורתית.

בשנים האחרונות חלה שחיקה במעמדם של מורי המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר יסודיים בארץ. מסמך מתנ”ה, כפי שהוא מנוסח כיום, מאפשר לכל מורה, גם למי שלא הוכשר במדעים כלל, ללמד מדעים בכיתות א-ו. התוצאה היא פגיעה במעמדו של מורה המדעים בבית הספר, ולמעשה הוא לא מתוגמל כלל על השקעתו בלימודי המדעים במהלך הכשרתו. נוסף על כך, המורה למדעים אינו זוכה בקדימות ובבלעדיות בהוראת המקצוע שלמד. התוצאה היא ירידה באיכות ההוראה והנצחת המחסור במורי המדעים ביסודי. הדברים הללו צוינו גם בדוח מבקר המדינה 2019 בסוגיית כוח אדם בהוראה- תכנון, הכשרה והשמה:

הנחיית המשרד, “מארז תכנון, ניהול והיערכות” (להלן – מתנ”ה), הייתה בגדר המלצה ולא הוגדרה כהנחיה מחייבת של המשרד. היות שאין חובה שמורה המלמד מקצוע מסוים בחינוך היסודי יהיה מי שלמד את המקצוע הזה במסגרת הכשרתו במכללה להוראה, יכול ללמד אותו גם מי שהוכשר ללמד כל מקצוע אחר (דוח מבקר המדינה, 2019, עמ’ 977).  

זאת ועוד, דוח מבקר המדינה התייחס לסוגיית הנזק שעלול להיגרם לתלמידים עקב כך שחלק ממורי המדעים ביסודי לא עברו הכשרה ראויה:

חלק ניכר מהמורים למקצועות ההוראה השונים בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי לא עברו את ההכשרה הדיסציפלינרית הנדרשת כדי ללמד מקצועות אלו. מצב זה פוגע בתלמידיהם, ועלול לגרום להם נזק ארוך טווח בכל הנוגע לאיכות הידע, למיומנות שירכשו ולהישגים הלימודיים בהמשך דרכם (דוח מבקר המדינה, 2019, עמ’ 937).

מטרות הפורום

  • דיון ופיתוח תובנות והמלצות לפיתוח תוכנית הכשרת המורים למדעים וטכנולוגיה, תוך התייחסות למסמכי דמות הבוגר 2030, מסמכי ה-NGSS וה-STEM והנחיות המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך.
  • דיון ופיתוח תובנות והמלצות לאור דוחות הערכת איכות בתחום הוראת המדעים במכללות של המל”ג.
  • פיתוח מודל של תוכנית הכשרה למדע וטכנולוגיה לבית ספר יסודי במסגרת יום האקטון.
  • העלאת המודעות הציבורית לחשיבות החינוך המדעי והטכנולוגי ביסודי, לאור השחיקה במעמדו של מקצוע המדעים והטכנולוגיה ומעמדם של מורי המדעים.
  • בניית תוכנית אסטרטגית לגיוס מועמדים ללימוד המקצוע מדעים וטכנולוגיה, לאור המחסור במורים ביסודי ובחטיבת הביניים.
  • דיון והמלצות לשינוי מעמדם של מורי המדעים והטכנולוגיה בבית הספר היסודי.

יעדים לשנת הלימודים תשפ”ב

  • חקירה ולמידה של מסמכים אסטרטגיים דוגמת דמות הבוגר 2030, NGSS ו-STEM.
  • בניית תוכנית ליום האקטון לדיון במבנה של תוכנית ההכשרה למדע וטכנולוגיה ביסודי, על בסיס הנחיות המל”ג, משרד החינוך ומסמכים אקדמיים מישראל וממדינות שונות.
  • הגברת המודעות הציבורית בתקשורת ובכנסת לחשיבותו של החינוך המדעי טכנולוגי ביסודי, ולמעמדם של מורי המדעים בישראל.
  • מעורבות אקטיבית בוועדות לעיצוב תוכניות הלימודים למדע וטכנולוגיה בבית הספר, וחיזוק העבודה השיתופית באופן מערכתי עם כל הגורמים המעורבים והרלוונטיים במשרד החינוך ובמל”ג, במטרה להביא לשיפור תוכנית ההכשרה למורי המדעים והטכנולוגיה במכללות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב  

בדיוני הפורום בשנת הלימודים תשפ”א הוצגו הדילמות והאתגרים בנושא הכשרת מורי המדעים, מעמדם של מורי המדעים, המחסור במורים ואתגר גיוס המועמדים במכללות להכשרת עובדי הוראה בתחום המדעים. הפורום יפעל לקדם את כל הנושאים שהוצגו במסמך, ולשם כך יפעל במהלך המפגשים לתכנן ולנסח את המסמכים הנדרשים והמתבקשים לקידום.

בתוכנית הכללית המוצעת הפורום יפעל לקדם את מעמדם של מורי המדעים כמורי מקצוע, וישפיע על מקבלי ההחלטות במשרד החינוך ובוועדת החינוך בכנסת. עוד יפעל הפורום לקדם את המודעות בדבר החשיבות של חינוך מדעי טכנולוגי, בעיקר ביסודי, ברמה הציבורית, באמצעות התקשורת ובכל הערוצים האפשריים. זאת ועוד, הפורום יתכנן יום האקטון ללמידה משותפת של כל ראשי החוגים וסגל ההוראה למדעים במכללות, להפריה הדדית, לעיצוב ולעדכון תוכנית ההכשרה למורי המדעים וטכנולוגיה במכללות.

סיכומים משנים קודמות