מקרא

מרכזת

ד"ר שירלי נתן-יולזרי

המכללה האקדמית בית ברל

ד”ר מלכה שנוולד / תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון, ריכזה את פורום מקרא בשנים- תשע”ג- תשפ”א.

מבוא

עד כה לא התגבשה בחינוך הממלכתי בישראל משנה סדורה בדבר האופן שבו יש ללמד מקרא בבתי הספר הממלכתיים והדתיים, ובפרט בדבר האופן שבו יש להכשיר מורה למקרא. מצב זה מוביל לחוסר בהירות באשר לידע, לכלים, לכישורים ולמיומנויות שהבוגר בהוראת מקרא נזקק להם, ושאותם הוא אמור לקבל במהלך הכשרתו.

תכליתם של מפגשי פורום מקרא בשנת תשפ”ב היא לאתר ולמפות את הרכיבים האלו ולייצר “תורה” של יסודות ההכשרה להוראת מקרא. “תורה” זו תהווה גם בסיס ליצירת רצף בין מערכת הכשרת המורים האקדמית לבין מערכת החינוך, אך עיקר מטרתה היא שיפור ההכשרה.

בטרם תיעשה עבודה של מיפוי הכלים והמיומנויות הנדרשים לסטודנט-מורה בהוראת מקרא, יש לבדוק את הקשיים הכרוכים בדיסציפלינה. לאחר מכן הפורום יעסוק בכלים או בכישורים ובמיומנויות בהוראת מקרא, גם בכאלו המאפשרים לסטודנט ולמורה להתגבר על הקשיים הכרוכים בהוראת הדיסציפלינה. עוד ידונו חברי הפורום בדגמי הוראה ההולמים את הקורסים בתוכנית ההכשרה.

מטרות הפורום

  • ·מיפוי בעיות ומשברים בהוראת ובהכשרה להוראת המקרא.
  • מיפוי מיומנויות אקדמיות, פדגוגיות ודיסציפלינריות הדרושות למתכשר להוראת מקרא.
  • גיבוש עמדה באשר להקניית כלים לשוניים בהכשרה להוראת מקרא: תחביר, דקדוק וטעמים.
  • כיצד אפשר ליישם מיומנויות SEL בהוראת מקרא?
  • הגדרת תרומתה של ההוראה האינטרדיסציפלינרית בהכשרה להוראת מקרא.
  • תרומם ונחיצותם של כלים דיגיטליים בהכשרה.
  • איתור דרכים לפיתוח חשיבה ביקורתית.
  • איתור דגמי הוראה מותאמים לקורסי הכשרה להוראת המקרא.

מטרת הפורום היא ליצור מסמך שיכלול מיפוי של קשיים הכרוכים בהוראת הדיסציפלינה, המיומנויות והכישורים הנדרשים מבוגר הכשרה להוראת מקרא, מיפוי דגמי הוראה המתאימים לתוכניות ההכשרה במכללות. מסמך זה יהווה המלצה לתכנון תוכניות הכשרה, ויישום ההמלצות עתידה להשפיע גם על ההוראה בבתי הספר.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

מיפוי בעיות ומשברים בהכשרה להוראת מקרא

מיפוי מיומנויות: אקדמיות, פדגוגיות, דיסציפלינריות

כלים לשוניים בהכשרה להוראת המקרא: דקדוק, תחביר ופיסוק

מיומנויות SEL בהכשרה להוראת מקרא

הגדרת תרומתה של ההוראה האינטרדיסציפלינרית בהכשרה להוראת מקרא

תרומם ונחיצותם של כלים דיגיטליים בהכשרה, וזיקתם לקידום חשיבה ביקורתית

סיכומים משנים קודמות