רכזי קורסים למורים חדשים

מרכזים

ד"ר מירי פוסטי

אגף התמחות וכניסה להוראה ומכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

אגף התמחות וכניסה להוראה מלווה את המורים המתחילים, משלב ההתמחות וקבלת הרישיון לעסוק בהוראה ועד קבלת הקביעות במערכת החינוך והשנים הראשונות במערכת. כל אלה במטרה לקלוט מורים איכותיים, לסייע בקליטתם ולצמצם את היקפי הנשירה שלהם.

בשיתוף עם המוסדות האקדמיים, האגף ממשיך ללוות את המורים החדשים גם בשנה השנייה לעבודתם במסגרת קורסי המורה החדש – קורסים בהיקף 30 שעות. בכל מוסד ממונה רכז שאחראי לבחירת המנחים, לפיתוחם המקצועי, לתכנים, לפרקטיקות בקורס ולתוצרים. פורום זה מיועד לרכזים של קורסי המורים החדשים.

מטרות הפורום

  • לקדם את השתלבותם וקליטתם המיטבית של המורים החדשים בראשית דרכם המקצועית.
  • ללמוד את צורכי המורים בראשית דרכם בהוראה, ולתכנן את הליווי באקדמיה ובבתי הספר בהתאמה לאתגרים ולצרכים השונים של המורים המתחילים.
  • לזמן מפגש של רכזים מהאקדמיה לשיח ולתכנון של הקורסים ביחידות הכניסה להוראה.
  • לקיים למידת עמיתים.
  • להבנות תוכנית עבודה ולקבוע את יעדי הקורסים למורים החדשים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

  • המשך העמקת שיתופי פעולה עם המפמ”רים בדיסציפלינות השונות, אקדמיה שדה, מחוזות, ועם רכזי התמחות ביחידות ובקורסי חונכים ומלווים.
  • היערכות לקליטת מורים מתחילים שלימדו בעיקר בזום.
  • שיתוף בקורסי מורים מתחילים דיסציפלינריים (עברית, קהילות למוסבי היי-טק להוראה).

סיכומים משנים קודמות