התמחות וכניסה להוראה

מרכזים

ד"ר גלי נהרי

משרד החינוך

ד"ר מירי פוסטי

משרד החינוך

איתן שוורץ

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר אסתי פיירסטיין ריכזה את הפורום בשיתוף בין השנים תשע"ב – תשע"ט

מבוא

אגף ההתמחות והכניסה להוראה מלווה את רכזי יחידות שלב הכניסה להוראה במוסדות האקדמיים השותפים בקליטת המתמחים במעבר שלהם מההכשרה להתמחות, ומבקש להבטיח את השתלבותם ואת התמדת האיכותיים שבהם בהוראה. רכזי היחידות הם קבוצה בעלת מוטיבציה גבוהה ותחושת שליחות. הם מפעילים את סדנאות הסטאז', החממות, הקורסים למורים חדשים ולהכשרת חונכים ומלווים, וכן מקיימים ימי עיון ויוזמות ייחודיות. מפגשי הפורום נועדו ללמידה משותפת, למידת עמיתים בנושאים שקשורים בשלב הכניסה להוראה. המפגשים הם מפגשי חשיבה, היוועצות ותכנון – בהלימה למדיניות משרד החינוך ולהנחיותיו.

מטרות הפורום

 • הפורום מזמן לרכזי המוסדות האקדמיים שיתוף ולמידת עמיתים.
 • הפורום מאפשר קליטת מתמחים בהלימה למדיניות המשרד.
 • הפורום מזמן שיח וחשיבה משותפת על תוכני הסדנאות וקורסי הפיתוח המקצועי בשלב הכניסה להוראה, ועל התאמתם למגוון המתמחים והמורים.
 • הפורום חושף את המשתתפים למחקרים עדכניים בתחום הכניסה להוראה, ומעודד יוזמות מחקריות.
 • הפורום מאפשר מיסוד ויצירת סדירויות בתהליכי הכניסה להוראה בשותפות אקדמיה-שדה- מטה.
 • הפורום מאפשר למידה מנקודות מבט שונות על שלב הכניסה להוראה, ולמידה על קליטת עובדים במסגרות העסקה חוץ-חינוכיות.

יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשפ"א

 • הבניה והעמקה של שותפות האקדמיה עם המחוזות: מפקחים, מנהלים, מדריכות, הפיתוח המקצועי והפסגות.
 • שיתוף נשיאים ורקטורים במוסדות האקדמיים בעבודת היחידות בכניסה להוראה במוסדותיהם.
 • הקמת גוף ייצוגי למתמחים למורים חדשים, ולחונכים ולמלווים.
 • עידוד משובים והערכת הסדנאות והקורסים כדי לדייק את מתן המענה למתמחים ולמורים בכניסה להוראה; עידוד מחקרים בנושא.
 • עבודה על רצפים: מההכשרה לכניסה להוראה ולפיתוח מקצועי.
 • עידוד תוכניות ייעודיות בשלב הכניסה להוראה.
 • הנחיה מרחוק.

מרצים אורחים

 • ד"ר רינת ארביב, מכללת סמינר הקיבוצים – מחקר בנושא החממות.
 • ד"ר עדי לוי ורד, המכללה האקדמית בית ברל – מחקר בנושא הערכה חלופית והערכה במפגשים סדנאיים.
 • ד"ר דליה עמנואל, המכללה האקדמית בית ברל – החממות.
 • פרופ' אורנה שץ, על סיפורי מתמחים.
 • רכזי תוכניות ייחודיות: נחום חופרי, היי-טק להוראה; מוטי שגיא, צוות – הטובים לחינוך.

­­­­

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

 • הסדרת שותפויות בקליטת מורים במחוזות: פיתוח מקצועי למנהלים, סגני מנהלים, רכזים ועוד.
 • התאמת ההנחיה להוראה מרחוק בסדנאות הסטאז' ובקורסי הפיתוח המקצועי, ושימוש בפרקטיקות הוראה דוגמת למידה מבוססת ייצוגי-עדויות ועוד.
 • הסדרת מפגשים לאורך השנה עם כל השותפים בקליטת מתמחים.
 • למידה מעמיתים: עידוד סיורים במוסדות אקדמיים שונים, אחרים. המשך הזמנה לבימות שיתוף וללמידת עמיתים.
 • עידוד המעורבות והשותפות של נשיאי מוסדות אקדמיים בשלב הכניסה להוראה.
 • שיתוף במחקרים עדכניים בשלב הכניסה להוראה: הפרומנטורס.
 • העשרה בתחום הדיסציפלינה בשלב הכניסה להוראה: שיתוף מפמ"רים בשלב הכניסה להוראה.
 • פתיחת סדנאות סטאז' מגוונות ומותאמות למתמחים.
 • העמקת תוכני הסדנאות וקורסי הפיתוח המקצועי בכניסה להוראה: יצירת ציר מרכזי סביב ערכים כמו רוח התקווה הישראלית, החלוץ החינוכי.
 • יצירת רצפים והיכרות עם שלב ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי במוסדות אקדמיים.
 • פיתוח מקצועי של הרכזים והמנחים, החדשים והוותיקים.

סיכומים משנים קודמות