על יסודי

מרכזת

ד"ר גליה סמו

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

ראשי תוכניות/מסלולים לחינוך העל-יסודי הם מנהלים בדרגי ביניים המצויים בסביבת עבודה מורכבת. עליהם ליצור מערכות יחסים עם הממונים עליהם, עם הכפופים להם, וכן עם השווים להם בתוך המוסד האקדמי שלהם ומחוצה לו. הפורום נועד לאפשר בחינה של מערכות היחסים הללו בקרב קבוצת שווים: ראשי התוכניות/מסלולים לעל-יסודי במכללות להכשרת מורים, וראשי תוכניות הכשרת מורים באוניברסיטאות. עוד נועד הפורום לחשיבה משותפת על מהלכים המאפיינים את מערכת החינוך במכללה, כגון תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד והתאמת תוכניות ההכשרה השונות לתיקון זה.

מטרות הפורום

  • להפגיש ראשי תוכניות לבית הספר העל-יסודי במכללות להכשרת מורים וראשי תוכניות הכשרת מורים באוניברסיטאות, ולדון בנושאים מרכזיים המהווים מוקדי עניין בתוכניות אלו.
  • לזמן למידה משותפת בנושאי מבנה ההכשרה וההדרכה הפדגוגית.
  • לאפשר שיתוף בלבטים הכרוכים בהובלה אקדמית ומנהלתית של צוותי הדרכה פדגוגית ומורים מאמנים, ובממשקים בין שני סוגי צוותים אלה.
  • ליצור סביבת שיח מעמיקה ומקיפה עם בעלי תפקידים במשרד החינוך, כגון ראש האגף לחינוך על-יסודי, מפמ"רים ומפקחים; עם מורים ומנהלים בחינוך העל-יסודי; וכן עם גורמי מחקר ופיתוח תוכן אחרים המאפשרים קידום והעמקה של תוכניות ההכשרה כגון מט"ח, חוגי החינוך באוניברסיטאות ועוד.
  • לאפשר בחינה מקיפה של המהלכים לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך העל-יסודית לאור תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, והתאמת תוכניות ההכשרה השונות לתיקון זה.
  • ליצור שיתופי פעולה בין-מוסדיים.
  • להציב יסודות למחקר משותף בתחומים רלוונטיים.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"א

יעדים, ועמידה ביעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשפ"א

שיתוף בסביבה הארגונית-תרבותית-אישית של כל אחד מחברי הפורום (פעילות בסביבה שיתופית על פי מודל ה-SWOT).

קידום שיח עם בעלי תפקידים במשרד החינוך – אירחנו את גב' דסי בארי, ראש האגף לחינוך על-יסודי.

בחינה מקיפה של המהלכים לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך העל-יסודית לאור תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, והתאמת תוכניות ההכשרה השונות לתיקון זה. עשינו זאת הן באמצעות השתתפות של חלק מחברי הפורום בפורום חינוך מכיל הפועל במסגרת מכון מופ"ת, הן בשיח בפורום שלנו על אתגרים, קשיים ופתרונות אפשריים.

שיח על הלבטים הכרוכים בהובלה אקדמית ומנהלתית של צוותי הדרכה פדגוגית ומורים מאמנים, ובממשקים בין שני סוגי צוותים אלה. כחלק משיח זה נחשפנו להשתלמות הייחודית Info-TED academy שהתקיימה באוניברסיטת לימריק, ודנו בנושאים שעלו בהשתלמות. בהקשר זה החלו חלק מחברי הפורום במחקר משותף העוסק בסוגיית מנהיגות הביניים המאפיינת את ראשי התוכניות/מסלולים. המחקר נמצא בעיצומו.

יצירת שיתופי פעולה בין-מוסדיים: החלטנו לקיים בתשפ"ב יום למידה משותף לתוכניות/מסלולי על-יסודי בכמה מכללות. התחלנו בחשיבה משותפת על רעיונות שיהוו בסיס ליום למידה כזה, בתקווה שנצליח להביאו לכלל גיבוש וביצוע בשבועות הקרובים.

סיכומים משנים קודמות