יסודי

מרכזת

ד"ר ענת רויטר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ד דוד ילין

ריכזה את הפורום בשנים תשע"ח- תש"ף

ד"ר פז אלניר

מבוא

פורום ראשי מסלול יסודי מזמן שיתוף ושיח בנושאים העומדים בלב ליבה של הכשרת המורים לבית הספר היסודי, תוך שיתוף פעולה עם האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. הפורום מאפשר דיון מעמיק בסוגיות כלליות המעסיקות את חברותיו, ובהן מבנה ההכשרה, שיתוף הפעולה עם האגף לחינוך יסודי, שיתוף הפעולה בין המכללות לבתי הספר המכשירים בתוכנית “אקדמיה-כיתה”, שילוב תחום השפה בתהליכי ההכשרה, שיווק וטיפוח המסלול היסודי, בחינת מתווי ההכשרה הקיימים; עוד עוסק הפורום בנושאים יומיים בוערים ומשמעותיים משולחנם של ראשי המסלולים המשתתפים בו.

מטרות הפורום

  • הידוק הקשר עם משרד החינוך – האגף היסודי, לדיוק ולטיוב ההכשרה.
  • פיתוח דגמים להכשרה בשיתוף אגף מו”פ של משרד החינוך, בהלימה למתווה החדש המתהווה.
  • המשך העיסוק בשיווק ובמיתוג המסלול היסודי לאור הירידה הניכרת במספר הנרשמים אליו.
  • עיסוק בנושא הקשר “מכללה-שדה” באמצעות “אקדמיה-כיתה”, בהתאם להתפתחויות בשטח.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”א

התוכנית היא להמשיך להדק את הקשר עם האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך, להמשיך לחקור, להמשיג את החוג לחינוך יסודי, את תעודת ההוראה ואת הממשק ביניהם לאור הכנסת המתווה החדש ולאור הדגמים שיצרנו. נוסף על כך – להעמיק את הקשר מכללה-שדה ולחזק את מעמדה של דמות המחנכת ביסודי. תשומת לב מיוחדת תינתן לנושא ההכלה והשילוב.

סיכומים משנים קודמות