ילדוּת והמעשה החינוכי

מרכזת

ד"ר נאוה דקל

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מבוא

צוות החשיבה עוסק בבחינת הקשר בין היחס לילדוּת ולנעורים בתקופות ובחברות שונות לבין "המעשה החינוכי". לשם כך יש לבחון בראש ובראשונה את אופייה של הילדוּת כמושג חברתי וכמשתנה התלוי באירועים היסטוריים, במיקום גיאוגרפי ובמבנה חברתי-תרבותי. להבנה של היבטים שונים בחוויית הילדוּת והנעורים, האישית והחברתית, תהיה תרומה ניכרת לחשיבה על חינוך ועל תפקידם ומעמדם של מורים ומורות. צוות החשיבה מתמקד בתפיסות ובדימויים של ילדוּת ונעורים, בשיח העכשווי על אופייה של הילדוּת ובהיבטים שונים של חווית הילדוּת והנעורים בישראל ובעולם, כדי לחפש את נקודות החיבור בין הבנת עולם הילדוּת והנעורים למעשה החינוכי ולמתודות החינוכיות המתאימות לעולם זה.

נוסף לבחינה היסטורית וסוציולוגית של הקשר בין תפיסות הילדות לחינוך הקבוצה מתמקדת בשאלת השיח על ילדות וביחס אליה במציאות הגלובלית ובחברה הישראלית כיום, ובקשר בינם לגישות החינוכיות המיושמות במערכת החינוך. עוד עוסק הצוות בשאלת הקשר בין תפיסות ילדות למעמדם ולתפקידם של המורות והמורים.

מטרות צוות החשיבה

  1. לבחון לעומק את הקשר בין שינויים בתפיסות הילדוּת לשינויים שחלו בגישות החינוכיות וביחס לתפקידם של המורות ומורים בארץ.
  2. לערוך מחקר איכותני בנושא תפיסות ילדוּת בקרב מורות ומורים כיום והשלכותיהן החינוכיות. מטרתו של המחקר היא לעמוד על תפיסותיהם ועל עמדותיהם של מורות ומורים המלמדים בחינוך הממלכתי בישראל באשר למאפייני הילדוּת ולתרבות של ילדים ובני נוער כיום, ולבחון באיזה אופן משפיעות עמדות אלו על גישותיהם החינוכיות ועל העשייה החינוכית שלהם.
  3. לגבש הצעות מעשיות לשילוב בין הבנה של חיי הילדים כיום לפרקטיקות החינוכיות.
  4. להעלות את מודעותם של אנשי חינוך לקשר בין ילדות לחברה ולחשיבות של החיבור בין עולם הילדות, על היבטיו השונים, למעשה החינוכי ולתפקידם של המורות והמורים.

תוכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תש"פ

הפורום לא ימשיך בפעילותו בשנת תש"פ.