מידע להרשמה

שכר הלימוד הוא בהשתתפות עצמית של הלומד. האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך משתתף במימון הלימודים.

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג

למרצים במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות בלבד שכר הלימוד הוא 800 ₪ (מותנה בהצגת/בשליחת אישור העסקה לשנת תשפ"ג או במילוי טופס הצהרה בעת הרישום)

שכר הלימוד למי שאינו מרצה במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות:

שנה א': *2,400 ₪

שנה ב' ו-ג': *2,300 ₪ 

* 10%  הנחה לנרשמים עד 31.8.2022

תנאי קדם לקבלה לבית הספר להתמחויות

 • תואר אקדמי שני (ממוסד מוכר) ומעלה
 • ניסיון בהוראה ו/או בהדרכה במכללה אקדמית לחינוך
 • העסקה בהיקף של שליש משרה לפחות במכללה להכשרת עובדי הוראה במהלך ההתמחות

חובות המתמחים

 • נוכחות ב-80% לפחות ממפגשי ההתמחות הקבועים
 • הגשת מטלות במהלך שנת הלימודים
 • הגשת מיזם (פרויקט) יישומי ו/או מחקרי בסיום כל שנת לימוד

מבנה והיקף ההתמחויות

התמחות חדשנתית

תוכנית התמחות חד-שנתית היא בהיקף של 180 שעות, וכוללת:

 • א. לימודי חובה במכון מופ"ת – יום אחד בשבוע במשך שנה, בהיקף של 180 שעות
 • ב. מיזם (פרויקט) יישומי בנושא התוכנית

התמחות דושנתית

לחסרי תעודת הוראה – התמחות דו-שנתית יכולה להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות לזכאים העומדים בקריטריונים. התוכנית היא בהיקף של 720 שעות וכוללת:

 • א. לימודי התמחות (חובה) במכון מופ"ת – יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים בהיקף של 360 שעות
 • ב. מיזמים (פרויקטים) בנושא ההתמחות בהיקף של 180 שעות
 • ג. לימודים קודמים – הכרה בלימודים המוכרים לגמול על ידי משרד החינוך שלא לתואר אקדמי, לכל היותר שש שנים לאחור, בהיקף של 180 שעות. יש אפשרות להכרה בפרסומים ובהרצאות בכנסים מדעיים.

לבעלי תעודת הוראה – התמחות דו-שנתית היא בהיקף של 540 שעות, כמפורט בסעיפים א' ו-ב'.

תעודות ואישורים

 • א. למרצים במכללות לחינוך שאין ברשותם תעודת הוראה, הלימודים יכולים להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות לחינוך, בכפוף לקריטריונים.

   התעודה ניתנת על לימודי התמחות במשך שנתיים ומקנה כפל תואר" *
  תעודת ההתמחות הנה בחתימת מנכ”ל משרד החינוך, ראש האגף להכשרת עו”ה, ראש מכון מופ”ת וראש ביה"ס להתמחויות במכון מופ"ת.
  * לימודים בהתמחויות חד שנתיות מקנים לחסרי תעודת הוראה גמול ביניים.

 • ב. לבעלי תעודת הוראה (כלומר בעלי "כפל תואר") יינתן אישור על סיום לימודי התמחות בהיקף של 540 שעות, בחתימת ראש האגף להכשרת עובדי הוראה וראש מכון מופ"ת. האישור הוא על לימודי התמחות במשך שנתיים.

התעודה והאישור (סעיפים א' ו-ב' לעיל) מקנים גמול השתלמות בהיקף של 360 שעות (על הלימודים שהתקיימו בפועל במכון מופ"ת).

התעודה והאישור יינתנו רק ללומדים שמילאו את כל חובות הלימודים, דהיינו נוכחות בהיקף הנדרש והגשת עבודות גמר בכל שנת לימודים.

רק מתמחים שעמדו בכל החובות ובלוח הזמנים הקבוע בתקנון ידווחו כזכאים לגמול השתלמות, לגמול ביניים ו/או לכפל תואר.

לכל תעודה יצורף גיליון לימודים המפרט את נושאי הלימוד ונושאי הפרויקט/המחקר היישומי.

עם סיום השנה הראשונה של ההתמחות (180 שעות[1]) יהיו מתמחים אלו זכאים לגמול ביניים.

 • ג. ללומדים בקורסים חדשנתיים יינתן אישור לימודים המזכה בגמול השתלמות לפי היקף הלימודים המצוין בתוכנית, בחתימת ראש מכון מופ"ת.

מורי מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה אשר ישלימו את כל חובותיהם בתוכנית חד-שנתית ויגישו עבודת גמר כנדרש, יהיו זכאים לצבירת 180 שעות "גמול השתלמות" (לכל היותר) ויקבלו ממכון מופ"ת אישור על לימודיהם בתוכנית.

גמול הינו לסגל האקדמי במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות בלבד, בכפוף לאישור משרד החינוך

תיק אישי

לכל לומד תיק אישי הכולל: מסמכי הרשמה, גיליון מעקב לימודים, נושאי הפרויקטים, צילומי תעודות, זכאות לתעודה, גיליון לימודים ותיעוד שיחות אישיות.

המצאת כל האישורים הנדרשים בתיק האישי היא באחריות הלומד.

מענק השתלמות

על המתמחה למלא את טופס הבקשה למענק ההשתלמות הנמצא בקישור הבא ולשלוח אותו למזכירות בית הספר

טופס בקשה להשתתפות במענק השתלמות

יש להקפיד על רישום מלא ומסודר של כל הפרטים הנדרשים בטופס.

המשתתפים בלימודי ההתמחות יוכלו להגיש בקשה למענק השתלמות על פי תקנות משרד החינוך, בכפוף להקצאות משרד החינוך. המועד האחרון להגשת בקשה למענק שעות למשרד החינוך הינו 29 בספטמבר. משרד החינוך לא יאפשר להגיש בקשות לאחר מועד זה.

נוהלי משרד החינוך

 • א. האגף להשתלמויות והדרכה לעובדי הוראה משתתף במימון הלימודים.
 • ב. מענק ההשתלמות הוא בכפוף לתקנות משרד החינוך ובאישורו.
 • ג. חובות הלומדים בלימודי ההתמחות לצורך קבלת "גמול השתלמות" הן על פי תקנות משרד החינוך.
 • ד. במהלך לימודיהם יידרשו הלומדים בהתמחות למלא שאלוני משוב למשתלמים מטעם האגף במשרד החינוך.

נוהלי הרשמה ותשלום

המעוניינים להירשם ללימודים בבית הספר ללימודי התמחות מקצועית לשנת הלימודים תשפ"ג יירשמו באמצעות אתר מכון מופ"ת.

ניתן להשתתף בלימודי ההתמחות במסגרת שנת שבתון, תמורת תשלום שכר לימוד בסך 6 ש"ש.

שכר הלימוד ייגבה במועד ההרשמה.

הרשמה להתמחות תאושר סופית רק לאחר הסדרת התשלום של שכר הלימוד המלא.

עד יום לפני פתיחת שנת הלימודים ייגבו דמי טיפול בגובה דמי רישום (100 ₪)

במקרה של ביטול הלימודים בין 03 בנובמבר ל-30 בנובמבר 2022 יוחזר סך של 70% משכר הלימוד.

במקרה של ביטול החל מ–1 בדצמבר 2022 ואילך, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי.

הכללים המלאים לביטול עסקה מופיעים בתקנון מכון מופ"ת בקישור שלהלן, והם הכללים המחייבים

https://store.macam.ac.il/terms-and-conditions/

אפשר לקבל את התקנון המלא גם במשרדי מכון מופ"ת, ביחידת מנהל לומדים.

לפרטים נוספים ולייעוץ ראשוני התקשרו אלינו: 073-75-999-77