כליל – ספרים בנושאי חינוך ותרבות

אודות

"כליל" היא סדרה של ספרים בנושאים שונים שכתבו מורי מכללות ואוניברסיטאות באופן עצמאי. הספרים, שהם בעיקרם עיוניים נמסרים למערכת לאחר שהכותבים השלימו את כתיבתם. בשלב ראשון הם עוברים את ביקורת המערכת, ומשנמצאו מתאימים הם נשלחים לקוראים מומחים לקבלת חוות דעת. לאחר מכן הם נערכים עניינית ולשונית, מופקים ומופצים על-ידי מכון מופ"ת. 

יעדים

  1. לפרסם ספרים בנושאים דיסציפלינריים שאין להם ביטוי בערוצי כתיבה אחרים בהכשרת מורים, והעונים על צרכים של מערכת הכשרת המורים ועל צורכי מערכת החינוך כולה.
  2. לפרסם ספרים בנושאים כלליים שעל סדר היום החברתי-חינוכי, שציבור רחב של קוראים עשוי להתעניין בהם.
  3. לסייע בידי מורי המכללות לערוך ולהפיק ספרים שכתבו, ספרים שיש בהם ביטוי לידע שצברו
  4. לפרסם ספרים של מורי מורים לצורך קידומם המקצועי.

 

השיקולים לפרסום ספרים ב"כליל"

המערכת תבחר ספרים שכתיבתם בהירה וקולחת, שהנושא שבו הם עוסקים יש לו סיכוי לעניין קהל רחב של קוראים, ספרים המשלבים תאוריה ומעשה, וכל זאת תוך יצירת איזון בין הנושאים המתפרסמים באותה השנה ב"כליל"