פרופ' עירית קופפרברג

פרופסור עירית קופפרברג היא פרופסור מין המניין  במכללת לוינסקי ועורכת כתב העת "עיונים בשפה וחברה" . מחקריה ופרסומיה מתמקדים בחקר השיח הדבור הכתוב והמקוון במקום העבודה, במתודולוגיה במחקר איכותני, חקר השפה הפיגורטיבית וחקר הנרטיב. הדוקטורט שלה התמקד ברכישת שפה זרה בכיתה הישראלית. המחקר העכשווי שלה בוחן סוגות שונות של שיח מצוקה אינטראקטיבי, ואת מקום השתיקה מנקודת מבט של חקר השיח. במחקרים אלה גם בולט  הקשר בין שפה פיגורטיבית והסיפור האישי בבניית המיצוב של בני אדם וקבוצות ביחס להקשר החברתי ותרבותי שבו הם חיים.

kupir@levinsky.ac.il

פרסומים נבחרים

ספרי מחקר
קופפרברג, ע', וגילת, י' ( 2002 ) . גשרים מטפוריים נרטיביים בתקשורת בין אישית. תלאביב: מכון מופ"ת, 90 עמ'.

Kupferberg, I., & Green, D. (2005). Troubled talk: Metaphorical negotiation in problem discourse. Berlin: Mouton de Gruyter, 222 pages. The book was reviewed by Rudolf Schmitt. http://www.qualitative-research.net/fqs-text/2-06/06-2-5-d.htm.

קופפרברג, ע' (בדפוס). "פשוט לגעת בשמיים": ניתוח שיח משלב שפה פיגורטיבית . תל אביב: מכון מופ"ת.

ספרי מחקר ערוכים
קופפרברג, ע', ואולשטיין, ע' (עורכות) ( 2005 ). שיח בחינוך: אירועים חינוכיים כשדה מחקר. תל אביב: מכון מופ"ת, 457 עמ'.

Stavans, T., & Kupferberg, I. (Eds.) (2008). Studies in language and language education: Essays in honor of Elite Olshtain. New Vistas in Education and Society Series. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. The book was reviewed by Jasone Cenoz in Sociolinguistic Studies, 3 (1), 2009, 127-129.

קופפרברג, ע' ( 2010 ). (עורכת). חקר הטקסט והשיח: ראשומון של שיטות מחקר. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 200 עמ' . הספר פורסם בשתי מהדורות. פורסמושלוש ביקורות: שקדי, א', בעיונים בשפה וחברה, ספקטור-מרזל, ג' , בדפים וולדן צ', במגמות.

רייטר, ש', קופפרברג, ע', וגילת, י'. (עורכים). (נמסר לדפוס). השילוב כחזון – תלמידים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל : קובץ מחקרים. תל אביב: מכון מופת.

גיליונות מיוחדים של כתבי עת

Kupferberg, I. (Ed.) (2010). Troubled discourse in Israeli society. A special issue on troubles talk, Studies in Language and Society, The Israeli Association for the Study of Language and Society, Bar Ilan University, 2 (2).
Kupferberg, I. & Gilat, I. (Eds.). ( 2013). A special issue on computer-mediated troubled talk. Language@Internet, 10 (2).

אודות המחבר

יואב ריבלין