ייעוץ במחקר

במטרה לעודד ולפתח את הפעילות המחקרית במכללות להכשרת עובדי הוראה, הקים מכון מופ"ת מאגר יועצים, העומד לרשותם של מורי המכללות

לתשומת לב החוקרים,

החל בשנת הלימודים תש"פ ייעוץ מכל סוג כרוך בהשתתפות כספית של החוקר בסך 300 ₪. התשלום חד-פעמי, והוא תקף לשנה.
המועד האחרון למימוש שעות הייעוץ והתשלום החד – פעמי:  31 ביולי בכל שנה. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לגרור שעות ייעוץ שאושרו ו/ או תשלום השתתפות של החוקר.

 

מי זכאי לייעוץ במחקר?

זכאים לייעוץ מרצים בעלי משרה בהיקף של 40% לפחות. מורי מורים אינם זכאים לייעוץ עבור מחקר שהוא חלק מהדרישות להשלמת התואר השני או השלישי

במשך שנת לימודים אחת רשאי כל מרצה להתייעץ עם שני מומחים בלבד, בשניים מבין שלושת התחומים האלה: ייעוץ מתודולוגי, ייעוץ סטטיסטי, ייעוץ בכתיבה ובפרסום.

היועצים

מאגר היועצים מורכב מחברי סגל בכירים באוניברסיטאות ובמכללות לעובדי הוראה המתמחים בתחומי מחקר שונים ומגוונים (הרכב המאגר מתעדכן, מתרחב ומשתנה על פי צורכי השדה). לא יאושר ייעוץ בידי חבר סגל העובד באותו מוסד אקדמי שהחוקר עובד בו, ממונה, מנחה אקדמי, שותף למחקר וכיוצא באלה.

היקף שעות ייעוץ

היקף השעות נקבע לפי סוג הייעוץ, בחלוקה שלהלן:

ייעוץ בכתיבה ובפרסום – עד 10 שעות
הנחיה בכתיבה ופרסום מתייחסת להנחיה על ידי מומחה להגשה לכתבי עת ( דירוג אקדמי: ד"ר או פרופ')
לא ניתן לקבל סיוע בעריכת לשון או בתרגום במסגרת ייעוץ במחקר.

ייעוץ מתודולוגי – עד 5 שעות

ייעוץ סטטיסטי:

סטטיסטיקאי מומחה (דירוג ד"ר או פרופסור) – עד 5 שעות 

או לחלופין

סטטיסטיקאי מנוסה – עד 10 שעות

מספר שעות הייעוץ המרביות שחוקר יכול לקבל בשנה נע אפוא בין 10 שעות (5 שעות ייעוץ מתודולוגי ו-5 שעות ייעוץ סטטיסטי עם מומחה) ל-20 שעות (10 שעות ניתוח בסיוע סטטיסטיקאי מנוסה ו-10 שעות ייעוץ בכתיבה ובפרסום).

מהלך הייעוץ

להלן שלבי הטיפול בהגשת בקשה לייעוץ במחקר, החל מתאריך 1 בספטמבר 2019

  1. החוקר יגיש בקשת ייעוץ באמצעות טופס מקוון.
  2. רשות המחקר הבין-מכללתית תדון בבקשה, ולפני האישור הסופי תשלח למבקש קישור לתשלום מקוון עבור הייעוץ.
    התשלום יתבצע אך ורק למכון מופ"ת ב-קישור, ולא ישירות ליועץ.
  3. אין להתחיל בתהליך ייעוץ בטרם ניתן לכך אישור בכתב בדוא"ל מטעם רשות המחקר הבין-מכללתית.
  4. האישור לייעוץ תקף רק לשנת הלימודים שבה הוא ניתן.
  5. לאחר קבלת אישור התשלום יישלח אישור לחוקר, והוא יוכל לפנות ליועץ ולתאם את שעות הייעוץ.
  6. החוקר יפנה ישירות ליועץ, ומקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו לפי רצון שניהם (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ"ת).

קבלת הייעוץ המחקרי מותנית בהתחייבות למילוי טופס המשוב עליו.

  1. בתום הייעוץ על היועץ לשלוח לרשות המחקר הבין-מכללתית את טופס השכר עבור שעות ייעוץ במחקר לא יאוחר מיום 31 ביולי בשנת הלימודים שבה ניתן האישור לייעוץ.
  2. התשלום ליועץ יתבצע על ידי מכון מופ"ת בתשלום אחד, לאחר סיום הייעוץ.

בחירת יועץ שאינו מופיע ברשימת היועצים באתר מותנית באישור מראש.

רשימת היועצים המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ"ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים אלה.

רשימת יועצים מתודולוגיים

רשימת יועצים מתודולוגיים

רשימת יועצים לניתוח כמותי-סטטיסטי

רשימת סטטיסטיקאים ומעבדי נתונים

רשימת יועצים בכתיבה ובפרסום

כיצד ניתן לקבל ייעוץ

רשות המחקר תבחן כל בקשה, ואם יוחלט לאשרה, החוקר יקבל ספח המאשר את בקשתו (יש למסור את הספח ליועץ, כדי שיוכל לקבל שכר עבור עבודתו).

החוקר יפנה ישירות ליועץ, ומקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו לפי רצונם (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ"ת).

טפסים

בקשה לייעוץ מתודולוגי וניתוח נתונים

בקשה לייעוץ בכתיבה ובפרסום