ייעוץ במחקר

שירות זה הוקפא עד להודעה חדשה. ייעוץ שאושר על ידי רשות המחקר בשנה”ל תשפ”א יסתיים לא יאוחר מיום 31.7.21 . 

לתשומת לב החוקרים,

על הייעוץ במחקר

  1. זכאים/יות לייעוץ מרצים/ות במוסדות להכשרת מורים, בעלי/ות משרה בהיקף של 33% לפחות.
  2. כל מרצה רשאי/ת להתייעץ עם מומחה/ית אחד/ת בכל שנתיים.
  3. היקף הייעוץ הוא 5–8 שעות לפי סוג הייעוץ, בחלוקה שלהלן:

    ייעוץ בכתיבה ובפרסום – עד 5 שעות ייעוץ
    ייעוץ בכתיבה ובפרסום מתייחס להנחיה על ידי מומחה (דירוג אקדמי: ד”ר או פרופ’), להגשת מאמר לכתב עת או לתיקון של מאמר שהוגש.

לתשומת לבך:
מסגרת הייעוץ במחקר אינה כוללת סיוע בעריכת לשון או בתרגום במסגרת ייעוץ במחקר.

ייעוץ מתודולוגי וניתוח נתונים – החוקרים יבחרו בחלופה אחת מתוך שתיים:

  1. ייעוץ מתודולוגי – עד 5 שעות ייעוץ
  2. ייעוץ סטטיסטי:

סטטיסטיקאי מומחה (דירוג אקדמי: ד”ר או פרופסור) – עד 5 שעות

או לחלופין:

סטטיסטיקאי מנוסה ( דירוג אקדמי: תואר שני)– עד 8 שעות

הייעוץ מותנה בתשלום דמי השתתפות בסך 1,000 ₪ לפני הייעוץ,
ובמילוי משוב לאחריו.

 

מגבלות הייעוץ


מורי מורים אינם זכאים לייעוץ עבור מחקר שהוא חלק מהדרישות להשלמת התואר השני או השלישי.

לא יאושר ייעוץ על ידי חבר/ת סגל העובד/ת באותו מוסד אקדמי שהחוקר/ת עובד/ת בו, ממונה, מנחה אקדמי, שותף/ה למחקר וכיוצא באלה.

 

התקציב לייעוץ הוא מוגבל.
מכון מופ”ת רשאי להפסיק את השירות בכל עת!

מאגר היועצים

מאגר היועצים מורכב מחברי/ת סגל בכירים/ות באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת עובדי הוראה המתמחים בתחומי מחקר שונים ומגוונים. הרכב המאגר מתעדכן, מתרחב ומשתנה על פי צורכי השדה.

רשימת היועצים/ות המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ”ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים/ות אלה.

בחירת יועץ/ת שאינם מופיעים ברשימת היועצים/ות באתר מותנית באישור מראש.

רשימות היועצים/ות

כיצד מגישים בקשת ייעוץ?

הגשת הבקשה לייעוץ נעשית באמצעות מילוי טופס מקוון.

הרשות למחקר והערכה תדון בבקשה, ולפני האישור הסופי תשלח למבקש/ת קישור לתשלום עבור דמי השתתפות בייעוץ.

לתשלום דמי השתתפות בייעוץ:  https://store.macam.ac.il/store/workshops/10271/

לאחר תשלום דמי ההשתתפות בייעוץ בסך 1,000 ₪ יישלח לחוקר/ת אישור בדוא”ל, רק אחרי קבלת אישור בדוא”ל ניתן יהיה לפנות ליועץ/ת ולתאם את שעות הייעוץ.

הפנייה של החוקר/ת ליועץ/ת תיעשה באופן עצמאי, ומיקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו ביניהם/ן (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ”ת).

לתשומת ליבך:

אין להתחיל בתהליך ייעוץ בטרם ניתן לכך אישור בכתב בדוא”ל מטעם הרשות למחקר והערכה.

רשימת יועצים מתודולוגיים

רשימת יועצים לניתוח כמותי-סטטיסטי

רשימת סטטיסטיקאים ומעבדי נתונים

רשימת יועצים בכתיבה ובפרסום

כיצד ניתן לקבל ייעוץ

רשות המחקר תבחן כל בקשה, ואם יוחלט לאשרה, החוקר יקבל ספח המאשר את בקשתו (יש למסור את הספח ליועץ, כדי שיוכל לקבל שכר עבור עבודתו).

החוקר יפנה ישירות ליועץ, ומקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו לפי רצונם (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ”ת).

טפסים

בקשה לייעוץ מתודולוגי וניתוח נתונים

בקשה לייעוץ בכתיבה ובפרסום