מודל חינוכי חדשני לחברה רב תרבותית

המודל פותח על-ידי מייסדות מרכז TEC ד"ר מירי שינפלד, ד"ר אסמאא נאדר גנאיים וד"ר איליין חוטר, בכדי לפתח אמון בסביבת למידה שיתופית מקוונת. מודל זה מרחיב את תאוריית המגע (Contact Hypothesis)  של אלפורט ,(Allport, 1954) לפיה ניתן להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות על ידי מגע קרוב בין אנשים מקבוצות שונות בעלות סטטוס זהה, אינטרסים משותפים ומשימה זהה, אשר נתמך על ידי גוף מוסדי כלשהו. הקשרים בין קבוצות בקונפליקט לפי מודל טק (TEC) מתבססים בעיקר על האינטרנט. הקשר ויצירת האמון שבין התלמידים או הסטודנטים מתפתחים בהדרגה: תחילה הקשר הוא טקסטואלי, לאחר מכן קולי ולבסוף מתקיים מפגש פנים אל פנים.

מרכיבי המודל הבסיסיים הם:

 א. מפגשים: תקופת היכרות לאורך שנה באווירה לא תחרותית, הכוללת היכרות חברתית הדרגתית. העבודה בקורס מתפתחת בסדר הבא: עבודה קבוצתית א-סינכרונית, עבודה סינכרונית קולית, עבודה סינכרונית המשלבת קול ותמונה (וידאו-קונפרנס, בקורסים של הסטודנטים) ופגישה פנים אל פנים.

ב. תכנים לימודיים והערכה: המטלה המרכזית בקורס (סטודנטים) מתבססת על שיטת למידה המבוססת על פתרון בעיות (PBL), שפיתוחה מקביל לדרגת המפגשים ולנושאים הנלמדים. הסטודנטים מקבלים רשימה של נושאים ויכולים להציע נושאים נוספים רלוונטיים שתוצריהם יפותחו כיחידות לימוד שישמשו את כלל המורים ברשת. הערכת המשימות הקבוצתיות נערכת על פי מחוונים שמפתח צוות המרצים בקורס, והיא כוללת מרכיבים המתייחסים לשיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה, כך שהציון מורכב מציון אישי וציון קבוצתי. בסוף שנת הלימודים מתקיימת הצגת פרויקטים קבוצתיים.

ג. טכנולוגיה: זו כוללת חשיפה, שימוש והערכה של כלים טכנולוגיים עדכניים סינכרוניים וא-סינכרוניים, כולל כלים המאפשרים קישורים בין משתתפים המרוחקים זה מזה (פיזית ותרבותית) ועבודה קבוצתית. כלים אלו אטרקטיביים לדור המורים החדש. הקורס חושף ומחדד את השיטות לשימוש בכלים האינטרנטיים והתאמתם לתוכן הלימודי ולעבודה קבוצתית מקוונת.

 

TEC, האחר הוא אני, והאחר הוא גם אחר

המודל נועד לבסס אמון וקשר ע"י למידה שיתופית בקבוצות רב-תרבותיות קטנות ( בכל קבוצה שישה ילדים משלושה מגזרים), ובנוי על התקדמות הדרגתית: מתקשורת מקוונת שמבטיחה בסיס שווה – אל מפגש חוויתי פנים אל פנים. הילדים נפגשים בכל שבוע ולאורך כל שנת הלימודים, ברשת חברתית בטוחה שפותחה ונבנתה במיוחד עבורם, בכדי ליצור דיאלוג בנושאים רב-תרבותיים הרלוונטיים לחייהם, ולהפגישם עם ה"אחר". המפגש האינטימי בקבוצות מאפשר בניית יחסי אמון בין הילדים, ושיאו של תהליך הלמידה המשותף הוא במפגש פנים אל פנים, שבו מארחים הילדים את חבריהם ללמידה באחד מבתי הספר השותפים לשיח. בכדי ליישם את התוכנית, ולהוביל את הילדים לדיאלוג חינוכי מקדם וחיובי מקבלים המורים המובילים הכשרה בנושא רב- תרבויות, ועוברים בעצמם תהליך של היכרות ובניית יחסי אמון עם המורים העמיתים מכל המגזרים. מודל TEC מאומץ בימים אלו במספר מדינות בעולם, ומיושם לקידום שיח רב-תרבותי בין ילדים מתרבויות שונות.

במהלך הלמידה השיתופית התלמידים מתוודעים לטקסטים המסורתיים של מורשתם, כמו גם לטקסטים מסורתיים של בני דתות ותרבויות אחרות. נפגשים עם המכנה המשותף המצוי בדתות השונות בנושאים הנלמדים למשל היחס לאחר/לזקן/למוסיקה בקרב קבוצות שונות, זאת תוך ראיה אנושית ורגשית של האחר והכלת השונה והמשותף ביניהם. התלמידים מכירים בתרומה הפוטנציאלית של כל אחד לזולתו.

מודל TEC ומרכיביו, ושלבי בניית האמון לאורך שנת הלימודים, כפי שפורסם בספרות המחקר בעולם:
תרשים מודל TEC עם ששת מרכיביו המתפתחים בהדרגתיות לאורך שנת הלימודים