כיצד תורמות רשתות למידה מקצועיות של מורים לאוריינות המידע שלהם

אריק גולשטיין, אוניברסיטת תל אביב; ענת כהן, אוניברסיטת תל אביב

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 13:20 - 13:40

האוריינות הדיגיטלית של המורים, ואוריינות המידע כחלק ממנה, הינם גורמי מפתח לשילוב מוצלח של הטכנולוגיה בכיתה ועל כן עולה השאלה כיצד ניתן לפתח את אוריינות המידע של המורים. רשתות למידה מקצועיות מאפשרות התפתחות מקצועית, פורמאלית ולא פורמאלית, בכל מקום וזמן. מחקרים מראים שההשתתפות ברשתות הלמידה המקצועיות תורמת הן למורים המשתתפים והן לתלמידיהם, ויחד עם זאת ישנו מחקר מועט בנוגע לתרומת רשתות אלו לאוריינות המידע של המורים. גם השתתפותם של מורים מישראל ברשתות למידה מקצועיות לא נחקרה באופן נרחב עד כה.
במטרה לענות על פערים אלו הופץ שאלון בקרב 49 מורות ומורים (N=49) במטרה לבחון את מאפייני השתתפותם ברשתות למידה מקצועיות ואת תרומת השתתפות זו לאוריינות המידע שלהם, לרבות שימוש בחומרי למידה, שיתופם, יצירתם ועריכתם, בהתאם למודל ארבעת ה- R של ( Hilton, Wiley, Stein, and Johnson  2010 ) לאחר בחינת ממצאי השאלון בוצעו ראיונות המשך עם חמישה מהמורים.

הממצאים מראים שמרבית המורים משתתפים ברשתות למידה מקצועיות ובעיקר במרחבי ווטסאפ, יוטיוב ופייסבוק מתוך מוטיבציה פנימית ומחוץ לשעות העבודה. באמצעות מבחני פירסון נמצאו קשרים חיוביים ומובהקים בעוצמה בינונית עד חזקה בין ההשתתפות ברשתות הלמידה המקצועיות לבין מרבית יישומי אוריינות המידע. קשרים דומים נמצאו בין שיתוף המידע ברשתות אלו לבין יישומים מתקדמים של א וריינות המידע, ובין יישומים מתקדמים של אוריינות המידע לבין הוראת אוריינות המידע, משמע הקניית מיומנויות אלו לתלמידים. ממצאים אלו עשויים להעיד על כך שמורים המשתתפים באופן פעיל ברשתות הלמידה, ומשתפים מידע ברשתות אלו, הינם בעלי אוריינות מידע גבוהה. ממצא זה, הי נו בעל חשיבות מעשית שכן ניתן לאתר את המורים המשתפים מידע, ולרתום אותם להובלת תהליכים לשיפור אוריינות המידע של מורים ותלמידים נוספים בישראל.

Hilton, J., Wiley, D., Stein, J., & Johnson, A. (2010). The four R’s of openness and ALMS Analysis: Frameworks for open educational resources. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 25(1), 37–44.

 

Scroll to top