העצמת השייכות לקורס מקוון מרחוק שיתופי בעתות משבר

ד"ר סמדר בר טל, מכללת לוינסקי לחינוך; ד"ר תמי זייפרט, מכללת סמינר הקיבוצים

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 12:00 - 12:20

המעבר החד ללמידה מקוונת מרחוק בעקבות נגיף הקורונה והבידוד החברתי שבא בעקבותיו טמן בחובו תחושת של בדידות לחלק מן הסטודנטים וחייב מציאת דרכים ליצירת תחושת שייכות לקורס בו לומדים הסטודנטים. תחושת חברות ושייכות לקבוצה (Yuan & Kim, 2014מאפשרת תמיכה הדדית לשם השגת מטרות אקדמיות, חברתיות ורגשיות (Hoadley, 2009; StubbPyhältö & Lonka, 2011). בלמידה מרחוק, ניתן ליצור תחושת שייכות של הלומדים בעזרת אינטראקציות חיוביות תכופות בין משתתפי הקורס(Garrison, Anderson & Archer, 2010; Peacock, Cowan, Irvine & Williams, 2020; Rovai, 2007) לתפקיד המרצה ולסגנון ההוראה שלו תפקיד חשוב באיכות ובתכיפות האינטראקציות של הסטודנטים בקורס (Wu & Hiltz, 2004). 

מטרת המחקר הייתה לבדוק את תרומת המוכנות ללמידה מקוונת של הסטודנטים ואת תרומתה של הסביבה הלימודית השיתופית המקוונת לתחושת השייכות של הלומדים. אוכלוסיית המחקר כללה 172 סטודנטים להוראה הלומדים בשתי מכללות גדולות לחינוך במרכז הארץ. פרדיגמת המחקר הייתה מודל המחקר המעורב המשלב מחקר כמותי ואיכותני. הועברו שאלונים לבדיקת המוכנות של הסטודנטים להוראה בנושא למידה שיתופית מקוונת ותחושת שייכות. במהלך הקורס כתבו 161 מהסטודנטים להוראה בלוגים אישיים ושיתופיים בהם תארו את המוכנות שלהם ללמידה שיתופית מקוונת וחווית הלמידה והשינויים שחלו בתפיסותיהם. 

מהממצאים עולה כי יש להקדשת זמן ומחשבה של המרצה לנושא ההתארגנות והיכרות הלומדים, בתחילת הקורס יש תרומה משמעותית. בנוסף, נמצא כי לאינטראקציה בין הלומדים להשלמת פעילויות הקורס ולהבניית הידע באופן שיתופי יש תרומה גדולה לתחושת השייכות שלהם לקורס. אולם, נמצא כי ישנה חשיבות בשמירת מקומו של הפרט בעבודה השיתופית וחיזוק קולו האישי.  עוד נמצא כי הקשר עם המרצה ואופן מתן ההנחיות ללומדים חיוני בקורס מקוון. המרצה נדרש למתן הנחיות ברורות לכל אורך הקורס ולדאוג ליצירת קשר אישי עם הסטודנטים לאורך הקורס.  

רשימת מקורות   

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2010). The first decade of the community of inquiry framework: A retrospective. The internet and higher education13(1-2), 5-9.

Ke, F., & Hoadley, C. (2009). Evaluating online learning communities. Educational Technology Research and Development, 57(4), 487-510.

Peacock, S., Cowan, J., Irvine, L., & Williams, J. (2020). An Exploration into the Importance of a Sense of Belonging for Online Learners. International Review of Research in Open and Distributed Learning21(2), 18-35.

Rovai, A. P. (2007). Facilitating online discussions effectively. The Internet and Higher Education, 10(1), 77-88.

Stubb, J., Pyhältö, K., & Lonka, K. (2011). Balancing between inspiration and exhaustion: PhD students’ experienced socio-psychological well-being. Studies in Continuing Education, 33(1), 33-50.

Wu, D., & Hiltz, S. R. (2004). Predicting learning from asynchronous online discussions. Journal of Asynchronous Learning Networks, 8(2), 139-152.

Yuan, J., & Kim, C. (2014). Guidelines for facilitating the development of learning communities in online courses. Journal of Computer Assisted Learning,30(3), 220-232.

Scroll to top