החזרת מוצרים וביטול שירותים 

א. כל הרוכש מוצר בחנות המקוונת של מכון מופ”ת רשאי לבטל את העסקה בהתאם    
    להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.   

     להלן כללי הביטול בקצרה (הכללים המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם  
     המחייבים): 

 1. ברכישת מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר ביניהם. 
 1. ברכישת שירות (כל פעילות בתשלום/ קורס/ סדנה/ יום עיון/ מפגש/ התמחות/ למידה מקוונת/ קבוצת עניין/ סמינר או סיור לימודי בישראל) – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר ביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין שהוחל במתן השירות ובין שלאו, בעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות אמור להינתן. 

ב.  תוצאות הביטול עקב פגם או איהתאמה: במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או איהתאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), יחזיר מכון מופ”ת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את יתרת החיוב וימסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב. כמו כן לא ייגבו דמי ביטול כלשהם. אם קיבלת את המוצר, יש להשיבו למופ”ת במקום שבו נמסר. 

ג.  תוצאות הביטול שלא עקב פגם או איהתאמה: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה יחזיר מכון מופ”ת את הכסף במלואו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, ללא חיוב דמי ביטול. 

ד.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה היא עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), שהשירות שלה כבר החל להינתן, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. 

ה.  לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או איהתאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, לרבות טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 

הרשמה ותשלום 

 • טופס ההרשמה מופיע באתר וכולל מילוי פרטים אישיים והסדרת תשלום שכר הלימוד (אמצעי תשלום). 
 • עבור פעילות שעלותה יותר מ-951 ₪ ייגבו דמי רישום על סך 100 ₪ בעת ההרשמה. יתרת שכר הלימוד תיגבה עם ההודעה על פתיחת הפעילות (להוציא פעילויות שבהן מצוין אחרת). 
 • תלמיד שלא יסדיר את התשלום לפני פתיחת הפעילות לא יורשה להשתתף בה. 
 • ההרשמה על בסיס מקום פנוי. 
 • פתיחת פעילות מותנית במספר המשתתפים. 

דרכים לתשלום 

 • תשלום מזומן – באמצעות הגעה למכון מופ”ת. 
 • תשלום מקוון – באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של מכון מופ”ת. 
 • עסקת אשראי טלפונית. 
 • תשלום באמצעות שליחת המחאה בדואר ישראל לכתובת: מכון מופ”ת, ת”ד 48538 תל-אביב, מיקוד 6148402. 
 • תשלום באמצעות שליחת מכתב התחייבות של המוסד המעסיק לכיסוי שכר הלימוד לפקס 03-6901481 או לכתובת דואר אלקטרוני mlomdim@macam.ac.il 
   
 • תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון: בנק מזרחי (20), סניף טרפון 476, חשבון ע”ש מכון מופ”ת 444848 

ההרשמה תאושר רק בתום התהליך (מילוי טופס רישום והסדרת אמצעי תשלום). 

ביטולים ושינויים ברישום – הוראות כלליות 

א. בקשות לשינויים ברישוםלדחייה או החלפת פעילות או לביטול השתתפות בפעילות יוגשו בכתב בלבד למנהל לומדים באמצעות דואר, פקס או דוא”ל. 

ב. המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי המבטל את הרישום יהיה תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדי מכון מופ”ת. במקרה של בקשה לביטול בעקבות אירוע לא צפוי יש להמציא מסמכים בהתאם. 

ג. החזר כספי יבוצע עד 14 ימים ממועד ביטול הרישום. 

ד. מנהל לומדים יודיע לתלמיד באמצעות דוא”ל או טלפון על קליטת הבקשה להחלפה/ דחייה/ ביטול והחזר כספי (במידת הצורך) מיד עם קבלתה. בסיום הטיפול יישלח לתלמיד מכתב עם כל פרטי ההחלטה. 

ה. דחייה או החלפת פעילות אינן מזכות בהחזרת דמי רישום או בתשלום עבור הפעילות. מנהל לומדים ידאג לזיכוי הנרשם או לגבייה ממנו במקרה של החלפת פעילות שעלותה שונה. 

ו. דחייה או החלפת פעילות בפעם השנייה תחייב אישור של ועדת חריגים. 

ז. החזר כספי על שינויים וביטולים יבוצע בהתאם לטבלה המצורפת (במקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי תיגבהתוספת עמלת “דמי סליקת אשראי” על סך 10 ש”ח). הכסף יוחזר באמצעות המחאה או כרטיס אשראי. 

עיתוי קבלת בקשת הביטול גובה התשלום הנדרש
ימי עיון/ מפגשים
עד יום לפני מועד יום העיון/המפגש
דמי ניהול בגובה 10% מעלות הפעילות
במועד יום העיון/המפגש
אין החזר
כנסים
עד שבועיים לפני תחילת הכנס
ייגבו דמי טיפול בגובה דמי רישום (100 ₪)
התמחויות
עד יום לפני פתיחת שנת הלימודים
ייגבו דמי טיפול בגובה דמי רישום (100 ₪)
מיום פתיחת שנת הלימודים ועד חודש מפתיחת שנת הלימודים
ייגבו 30% משכר הלימוד + דמי רישום
חודש לאחר פתיחת שנת הלימודים
אין החזר כספי
סדנאות
עד מועד המפגש הראשון, כולל
ייגבו דמי טיפול בגובה דמי הרישום (100 ₪)
לאחר המפגש השני
ערך יחסי של שני מפגשים + דמי רישום
החל ממועד המפגש השלישי ועד בכלל
אין החזר, לא ניתן עוד לבטל הרשמה
סדנת יום
עד שבוע לפני מועד הסדנה
דמי ניהול בגובה 10% מעלות הפעילות
פחות משבוע ממועד הסדנה
אין החזר
סדנה שעלותה עד 500 ₪
או/ו עד שלושה מפגשים
עד מועד המפגש הראשון
ייגמו דמי טיפול בגובה 100 ₪
לאחר מועד המפגש הראשון
50% מעלות הסדנה
החל ממועד המפגש השני
אין החזר. לא ניתן עוד לבטל הרשמה
קורס/סמינר מקוון
עד חודש לפני פתיחת הפעילות
החזר 90% משכר הלימוד
מחודש לפני הפתיחה ועד חודש לאחריה
החזר של 50%
מחודש לאחר פתיחת הפעילות ועד לסיומה
אין החזר כספי

מדיניות משלוחים 

משלוחים בארץ 

הכנת הזמנות למשלוח אורכת על פי רוב 4-1 ימי עסקים (ימים א-ה, בין השעות 09:00-15:00) וזמן רב יותר בחופשות, בחודש הספר העברי ובתקופת מבצעים גדולים. 

למכון מופ”ת אין שליטה על משך הזמן מרגע מסירת החבילה לדואר ועד להגעתה אל הלקוח. מילוי כתובת מדויקת, לרבות מיקוד ומספרי טלפון קבוע ונייד, מסייעים במסירה מהירה של החבילה. 

במקומות אשר אינם נכללים בקטגוריה של יישובים גדולים או מרכז הארץ זמן הגעת המשלוח רב יותר בהתאם למיקום ולזמני העבודה של הדואר. 

מכון מופ”ת איננו מתחייב על זמן הגעה מסוים ועל מהירות הטיפול בדואר ישראל. אנו עושים את מרב המאמצים להכין את ההזמנות בהקדם האפשרי ולהעבירן לדואר. דואר ישראל הוא הגוף המבצע את המשלוחים. 

משלוח לחו”ל 

אתר זה שולח ספרים רק בתחומי מדינת ישראל. להזמנות עבור כתובות בחו”ל יש להתקשר למספר 03-6901428 

איסוף עצמי 

ניתן להגיע לאסוף את הספרים ממכון מופ”ת. השירות אינו כרוך בתשלום. 

 

לפניות בנושא ביטולי רכישות ספרים
ניתן לפנות בימים ראשון – חמישי
בין השעות 9:00 – 15:00
טל’: 03-6901428 
cochava@macam.ac.il
  לפניות בנושא הרשמה וביטולי הרשמה לפעילויות
מינהל לומדים:
טל’: 03-6901426/401, פקס: 03-6901481
mlomdim@macam.ac.il
לפניות בנושא הרשמה וביטולי הרשמה לפעילויות בין-לאומיות
הערוץ הבין-לאומי:
טל’: 03-6901488, פקס: 03-6988618
international@macam.ac.il