ברוך הבא לאתר (להלן ה”אתר”) מכון מופ”ת (להלן ה”מכון”). הגלישה באתר כפופה לתנאים שיפורטו בהמשך והמשך העיון ו/או הגלישה ו/או השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים. 

 1. השימוש באתר ייעשה על פי תנאי השימוש באתר ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
 2. זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות לעמותת מכון מופ”ת (ע”ר 580307239) או לבעליהם אשר איחסנו את המידע במאגרי מכון מופ”ת וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים באתר ובכל התכנים שבו – לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עיצוב האתר, קוד המחשב, תוכנות המשמשות את האתר, קבצים גרפיים, טקסט, תכני המילון וכל מאפייניו ומרכיביו וכל חומר אחר הכלול בו – (להלן “תוכן האתר”) שמורות למכון מופ”ת (להלן: “המכון”) . אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר לבד מן השימוש המותר על פי תנאים אלה בתוכן האתר או בכל חלק מתוכן האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 4. המכון לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו. (As Is) השירותים שמציע האתר מוצעים כמות שהם ולא תקום לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון בגין אופי השירותים שמציע האתר, היותם מוגבלים ו/או חסרים ו/או לא מותאמים לצרכי הגולשים או מי מהם. השימוש באתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של הגולשים. המכון לא יהיה אחראי לקלקולים, תקלות או כשלים בקווי התקשורת, בתוכנה או בפעילות התקינה של האתר.
 5. ניתנת בזאת הרשות, למשתמש לצפות במידע המאוחסן באתר אותו מפעילה העמותה (להלן “המידע”), ל”הוריד” תכנים מהאתר, ולהדפיס חומר המאוחסן באתר אם ורק אם יתקיימו כל התנאים הבאים:
  5.1המידע ישמש למטרות אקדמיות חינוכיות לשימוש עצמי ולא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות.
  5.2המידע לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת.
  5.3כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום של מידע המאוחסן באתר שלא הותרה במפורש אסורה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתו של מכון מופ”ת מראש ובכתב.
 6. המכון רשאי לערוך שינויים במידע על פי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי להודיע על כך מראש.
 7. בשום מקרה לא תישא העמותה באחריות כלשהי לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי (לרבות אובדן רווח) אשר יגרם למשתמש כתוצאה מהכניסה לאתרים המופעלים על ידי המכון ו/או השימוש בהם או במידע הכלול בהם.
 8. מובהר בזאת כי במידה ואתר המופעל על ידי העמותה מאפשר שימוש אינטראקטיבי הרי שלא יהיו למשתמש כל זכויות במידע, בנתונים, ברעיונות, ובשיטות הפעולה אותם הוא מעביר לאתר, והעמותה תוכל לעשות בהם שימוש כרצונה מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לרבות עיבודם, איחסונם, והפצתם.
 9. הכניסה לאתר ו/או השימוש במידע מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים לעיל וויתור על כל טענה או תביעה כנגד המכון.